پرداخت آنلاین

جهت پرداخت ، ابتدا مبلع مورد نظر را وارد کنید:

رایگان – خرید

 

+ پس از پرداخت جهت پیگیری های بعدی ، شماره پیگیری را از طریق  سیستم تیکتینگ  اعلام کنید.

 

telegram-wpnovin