پرداخت آنلاین

جهت پرداخت ، ابتدا مبلع مورد نظر را وارد کنید:

ریال

تایید و مرحله بعد

 

+ پس از پرداخت جهت پیگیری های بعدی ، شماره پیگیری را از طریق  سیستم تیکتینگ  اعلام کنید.