تخفیف ویژه 80 درصدی بمدت سه روز

فشرده سازی فوق العاده تصاویر با افزونه حرفه ای WP Smush Pro به نسخه ۳/۳/۱ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه  WP Smush Pro :

 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه WP Smush Pro

WP Smush Pro plugin changelog

Version 3.3.1

 • Fix: CDN incorrect calculation for image sizes attribute
 • Fix: Undefined index PHP notices

Version 3.3

 • New: Integration with Envira Gallery
 • New: Integration with Avada Fusion Builder background images
 • Enhance: Compatibility with staging environment on WPMU DEV hosting
 • Enhance: SmartCrawl readability analysis compatibility
 • Enhance: Allow optimizing directories in root folder
 • Enhance: Error descriptions during optimization
 • Enhance: Detection of image sizes when ”All” option is selected in Bulk Smush settings
 • Enhance: CDN detection of background images
 • Fix: Issue with CDN auto resize and Revolution Slider
 • Fix: CDN auto resize feature overwriting the correct sizes attribute
 • Fix: NextGen summary meta box layout
 • Fix: PHP warnings on NextGen integration
 • Fix: UI layout in NextGen integration
 • Fix: Lazy loading spinner layout issue
 • Fix: Compatibility with RT Media

Version 3.2.4

 • Enhance: Minor user experience improvements and updates
 • Fix: Bulk Smush notices and errors

Version 3.2.3

 • New: Pro page to highlight Smush Pro features
 • Enhance: Minor user experience improvements and updates
 • Enhance: CDN activation process
 • Fix: CDN upgrade status issue
 • Fix: Remove auto sizing in lazy loading
 • Fix: Images with empty class not lazy loading
 • Fix: Lazy loading not working on front page when a static page is selected as a homepage

 

Version 3.2.2.1

 • Fix: Preserve network settings after update

Version 3.2.2

 • New: Bulk restore
 • New: Network access control settings
 • New: Lazy loading onboarding step
 • New: Lazy loading custom placeholders
 • New: Lazy loading custom spinners
 • New: CDN support for background images
 • Enhance: Lazy loading support for ACF
 • Enhance: Lazy loading page parser
 • Enhance: Do not allow enabling CDN for sites that are not registered on the Hub
 • Enhance: Bulk compressing images without proper meta data
 • Enhance: Do not lazy load images on AMP pages
 • Enhance: Translation strings
 • Enhance: UI in media library
 • Enhance: API calls
 • Fix: Plugin texts
 • Fix: PHP warning when Smush is not able to detect site language
 • Fix: Excluding frontpage post type from lazy loading
 • Fix: Missing icons in resize my full size images notice
 • Fix: Inability to resize full size images several times
 • Fix: Image count calculations during images re-check
 • Fix: Directory Smush on SiteGround, GoDaddy and Bluehost

Version 3.2.1

New: Increase image size limit in free version from 1Mb to 5Mb
New: Image sizes option
New: Integration with WPBakery Page Builder
Enhance: Move Image resize detection to the new Tools section
Enhance: Add upgrade link to bulk smush limit message
Enhance: Directory Smush async mode
Enhance: Regex syntax for detecting images in content
Enhance: Smush CDN support for 3rd party lazy loading plugins
Enhance: Smush CDN UI
Enhance: Smush CLI error handling
Enhance: Update API status button functionality
Enhance: Filter to skip image from lazy loading
Enhance: Support for Revolution Slider
Enhance: Notices when bulk limit is reached
Enhance: Support for jQuery 2.x-3.x
Fix: Errors with WP Ultimate Recipe Premium
Fix: Inability to determine max content width with Auto Resize CDN feature
Fix: Directory Smush not resetting errors on successful scans
Fix: Lazy loading spinning image containers
Fix: PHP notice on lazy loading settings page
Fix: Subsites showing settings pages when network wide options enabled
Fix: PHP warning on 2.x – 3.x upgrade in network installs
Fix: CDN not processing the image tag if src does not contain a valid image
Fix: Lazy loading URL exclude rules
Fix: URL exclusion rules in lazy loading

Version 3.2.0.2

New: Add “Update API status” button in Settings
Enhance: API key validation
Fix: CDN displaying incorrect usage data
Version 3.2.0.1
Fix: CDN upgrade link not showing when bandwidth is over limit
Version 3.2
New: Image lazy loading
New: CDN support for mapped domains in multisite
New: Auto update free version of the plugin to Pro if Dashboard plugin is installed and activated
New: Options to preserve settings and data on plugin uninstall
New: Option to reset settings to defaults
New: Ignore images with errors during bulk Smush
Enhance: Performance
Enhance: Clean up outdated and deprecated code
Enhance: Onboarding experience
Enhance: Skip auto resized images on CDN from highlighting in image resize detection tab
Enhance: Directory Smush where wp-content is placed in a custom location
Fix: [NextGEN Gallery] bug with stats count
Fix: Translation strings and typos
Fix: wp_smush_skip_folder filter
Fix: Recalculate stats when clicking ‘Re-check status’ button
Fix: Illegal string offset ‘file’ warning in PHP

Version 3.1.1

Fix: Auto Smush in Gutenberg
Fix: Image backup in Gutenberg
Version 3.1
New: Onboarding experience for new installs
New: WP CLI support for bulk/single image Smush and bulk restore
New: Color accessibility settings
New: Compatibility with Beaver Builder
Enhance: CDN image detection
Enhance: Compatibility with Hustle
Enhance: Add upgrade link in Plugins section for the free version
Enhance: Remove activation tooltips
Enhance: CSS for highlighting incorrectly sized images
Enhance: Preserve stats during options updates
Enhance: CDN will now only accept JPG/PNG/GIF images – no more warnings in browser console
Enhance: Support for Edge browser (and some older browser versions)
Fix: Browser console errors with CDN auto resizing and webp images
Fix: Directory Smush errors on subsites in multisite environments
Fix: Fix CDN not enabling on subsites in multisite
Fix: JavaScript error during bulk Smush on free version of the plugin

Version 3.0.2

Enhance: Support for WordPress 5.0 release and Gutenberg editor
Fix: [WP Offload Media] integration with Pro versionFix: PHP warning on update from Smush version 2 to version 3
Version 3.0.1
Security: Remove support for Upfront theme functions
Version 3
New: Smush CDN
New: Webp support with CDN
New: Auto image resize when using CDN
New: Plugin structure (Important: plugin globals have been removed)
New: Show failure reason during directory Smush
New: Settings page with language translation links
Security: Fix XSS and phar deserialization vulnerabilities
Enhance: Better handling of animated GIFs. Improve performance.
Enhance: Update translation strings
Enhance: Clean out all the leftover data on plugin uninstall
Enhance: Directory Smush modal: support keyboard navigation
Enhance: Directory Smush modal: navigate to next node by typing the first letters
Enhance: [WPML] PNG to JPEG conversion in media translations
Fix: Directory Smush resume button only working when clicked on icon
Fix: Errors during image re-check
Fix: Meta values are deleted when an image is skipped using wp_smush_image filter.
Fix: [WP Offload Media] Backward compatibility errors
Fix: [WP Offload Media] Warnings when certain attachment sizes are excluded from compression
Fix: [WP Offload Media] Errors during is_animated check with images stored on S3
Fix: [WooCommerce] Compatibility issue with WooCommerce 3.5
Version 2.9.1
Fix: Errors during update from Free to Pro
Version 2.9
New: Incorrect image size detection
New: Pointers for new installs
New: Show a list of errors (if present) after bulk Smush
Enhance: Remove activation redirection
Fix: Compatibility with Enhanced Media Library
Fix: Layout inconsistencies
Fix: Remove duplicate queries
Fix: User profile languages not properly applying to Smush
Fix: Translation strings
Fix: Smush full sized images when image dimensions are smaller than the largest thumbnail
Fix: Directory Smush will not get stuck when an image encounters an error during compression
Fix: Support for the latest Gutenberg version
Fix: Allow blog admins in network installs to manage site Smush options
Fix: Stats not showing after Smushing in media library
Version 2.8.2
Fix: Compatibility issues with latest WP Offload Media (WP Offload S3) update
Version 2.8.1
New: Directory Smush UI/UX
New: Directory Smush updated library
New: Directory Smush ability to select multiple directories
New: Directory Smush ability to deselect certain images in directories
New: Integration with Gutenberg image block
Enhance: Bulk Smush UI
Enhance: Update GDPR policy text
Enhance: Do not auto resize animated GIF images to preserve animation
Enhance: Performance improvements, remove duplicate queries
Fixed: Stats reset for Smushed directories when selecting Super-smush option
Fixed: Pro status cached bug
Fixed: Quick setup modal missing image dimensions for image resize option
Version 2.8
New: High-power API cluster for Smush Pro users
New: Updated and improved UI/UX
New: Stats meta box
Enhance: Smush will have it’s own section in the GDPR policy, instead of appending to the end of the policy text
Enhance: Compatibility with AJAX Thumbnail Rebuild and ACF plugins
Enhance: Add support for image/x-png and image/x-citrix-jpeg mime types
Fixed: File size not updated inside the attachment details modal during Smush/restore of an image
Fixed: Directory Smush using mobile
Fixed: Smush progress during feature image upload
Fixed: Image width and height converted to string in async request
Fixed: Warnings on PHP 5.2
Fixed: Warnings on PHP 7.1
Fixed: Fixed wrong method name in S3 offload class. Thanks Tedy Warsitha
Fixed: Issues when editing image attributes in the media library
Fixed: Missing translation strings
Version 2.7.9.2
Fixed: Critical Error: Ajax returns Error 500 on media library in WP Offload S3
Version 2.7.9.1
Fixed: Conflict with Page Builder / front-end editor
Version 2.7.9
Smush has its own settings page now. This release adds privacy policy in guideline page, fixes conflict with plugins like Download Manager, Getty, Embed any document and other fixes mentioned in change log
Show all changes
Version 2.7.8
Maintenance Release – Fixes Plugin conflict causing JS errors which in turn disables text editor for custom posts

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Yoast Local SEO به نسخه12/3 آپدیت شد…

افزونه Yoast Local SEO به نسخه12/3 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Yoast Local SEO :  

ارسال دیدگاه