افزونه چند فروشندگی دکان | Dokan به نسخه۲/۹/۱۲ آپدیت شد…

جهت خرید افزونه به این صفحه کلیک کنید.

 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه :

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه

v2.9.10 -> June 19, 2019

----------------------------------------------
- [new] Add vendor biography tab in dokan store page
- [new] Add filter and search option in admin report all logs area
- [new] Add multiple vacation date system for vendor
- [fix] Validate refund request in seller dashboard
- [fix] Split product discount on sub orders
- [fix] Ensure coupon works on vendors product not the cart
- [fix] Replace some moip text with wirecard (Wirecard)
- [fix] Remove subscription product from best selling and top rated product widget (Subscription)
- [fix] Booking is missing in calendar day view (Booking)
- [fix] Booking order shows duplicate line items in admin backend (Booking)
- [fix] Warning on my account order details page (RMA)
- [fix] Subscription renew and cancellation with PayPal (Subscription)
- [fix] Remove subscription menu in admin backend if subscription is not enabled (Subscription)
- [tweak] Store progress serialization and congrats message on 100% profile completeness

v2.9.11 -> July 03, 2019

———————————————————————
– [new] Add elementor page builder widgets for Dokan (Elementor Module)
– [fix] Wholesale customer migration button description text (Wholesale Module)
– [fix] Limit your zone location by default should not be enabled
– [fix] Line break and youtube video does not work in vendor bio
– [tweak] Single product multiple vendor hide duplicates based on admin settings (SPMV Module)

———————————————-

v2.9.10 -> June 19, 2019

----------------------------------------------
- [new] Add vendor biography tab in dokan store page
- [new] Add filter and search option in admin report all logs area
- [new] Add multiple vacation date system for vendor
- [fix] Validate refund request in seller dashboard
- [fix] Split product discount on sub orders
- [fix] Ensure coupon works on vendors product not the cart
- [fix] Replace some moip text with wirecard (Wirecard)
- [fix] Remove subscription product from best selling and top rated product widget (Subscription)
- [fix] Booking is missing in calendar day view (Booking)
- [fix] Booking order shows duplicate line items in admin backend (Booking)
- [fix] Warning on my account order details page (RMA)
- [fix] Subscription renew and cancellation with PayPal (Subscription)
- [fix] Remove subscription menu in admin backend if subscription is not enabled (Subscription)
- [tweak] Store progress serialization and congrats message on 100% profile completeness

v2.9.9 -> May 15, 2019
[fix] Make coupon strings translatable
[fix] Make product status draft when vendors remaining product is zero (Subscription)
[fix] Vendor can duplicate product more than the subscription product limit (Subscription)
[tweak] Add thumbnail and description of report abuse module
[tweak] Refactor social login and vendor verification module
[tweak] Rename Moip to Wirecard payment gateway

v2.9.8 -> May 07, 2019
--------------------------------------------
- [new]  Add Report Abuse for customer (Module)
- [new]  Allow adding new vendor from the admin backend
- [new]  Add restricted days functionality in dokan booking (Booking)
- [new]  Enable SPMV for admins to duplicate products from admin panel (Single Product Multi Vendor)
- [fix]  Prevent sending REST request when feature is not active (Store Category)
- [fix]  Fix store category list table search form (Store Category)
- [fix]  Make Auction Integration module compatible (Geolocation)
- [fix]  Vendor store settings uniform class names
- [fix]  There is no order id in booking order (Booking)
- [fix]  Localize auction date time picker (Auction)
- [fix]  RMA Warranty Request is appearning even though the customer wans't (RMA)
- [fix]  Subscription form is rendering twice in registration form (Vendor Subscription)
- [fix]  Cancel subscription doesn't work for manually assigned subscription (Vendor Subscription)
- [fix]  Subscription is redirecting to seller setup wizard even for previous user and upgrading package (Vendor Subscription)
- [fix]  Add wilecard and range matching for vendor shipping zone
- [fix]  Product attributes with different language other than english was rendering incorrectly
- [fix]  There are two dashboard when vendor staff module is active (Vendor Staff)
- [fix]  This seller is not connected to stripe notice is appearing for subscription product (Stripe)
- [fix]  While creating subscription from plan, inherit trial details from plan (Vendor Subscription)
- [fix]  Conflict between social login & vendor verification with sessions (Social Login & Vendor Verification)
- [tweak] Add hook in product editing form (Booking)
- [tweak] Make delay while searching vendor in backend report page
- [tweak] Sanitize various input fields (Store Support, Store Review & RMA)
- [tweak] Show column title in exported CSV logs (Report All Logs)
- [tweak] Subscription handeling with paypal (Vendor Subscription)
- [tweak] Replace get_woocommerce_term_meta with get_term_meta as it was deprecated
- [tweak] Define constants variables in the constructor method so that it works on module activation

 

v2.9.7 -> Mar 25, 2019

———————————————————————
– [new] Add Store Category
– [new] Make Dokan YITH WC Brand add-on compatible (Brand)
– [new] Add date and refund column in admin logs area
– [new] Change product status according to subscription status (Subscriptions)
– [fix] Show button for non logged-in user (Follow Store)
– [fix] Only show force SSL notice if, site is not under https
– [fix] Any change with quick edit makes pending product to publish
– [fix] Number_format for store rating (Store Review)
– [fix] Store tab button classes for logged and non logged in users (Live Chat)
– [fix] Send refund admin commission to customer (Stripe Connect)
– [fix] Error on subscription cancellation email (Subscriptions)
– [fix] Booking compatibility issue with the latest version of WC booking (Booking)
– [fix] Get store terms conflict with caching
– [fix] CSV report formatting issue in all log section (Admin Backend)
– [fix] Filter form for empty search param (Geolocation)
– [fix] Return rma defaults reasons and added hook after create coupon (RMA)
– [fix] Add max trial subscription period length for PayPal (Subscriptions)
– [fix] When a vendor subscribe to a trial subscription, make all other trial to non-trial subscription for that vendor (Subscriptions)
– [fix] Add email class for product enquiry email (Product Enquiry)
– [fix] Progressbar translation function is not working correctly
– [fix] If admin creates a shipping zone with a zip code and vendor don’t create a shipping method under that zone, shipping calculation is getting wrong.
– [fix] Update social login and vendor verification API

v2.9.5 -> Feb 18, 2019

————————–

– [new] Automate order refund process via stripe
– [new] Add create review REST endpoint (Store Review Module)
– [new] Add trial subscription functionality in (Subscription Module)
– [new] Add product type & gallery image upload restriction in vendor subscription (Subscription Module)
– [new] Show privacy policy info in a product enquiry form
– [new] Send an email to a vendor on store follows and unfollows
– [fix] Incorrect shipping zone in cart page, when a vendor limit his zone with postcode
– [fix] Store SEO time formatting issue on Google console
– [fix] Unable to select country or state in vendor shipping
– [fix] Unable to send an announcement to a single vendor
– [fix] Import export module does not allow to update an existing product (Import Export Module)
– [fix] Format geo metadata while importing from CSV (Geolocation Module)
– [fix] Remove unnecessary quote from a template (geolocation Module)
– [fix] Store support button appears even after disabling it from vendor dashboard
– [fix] Warning on customer my-order page (RMA Module)
– [fix] Customer is unable to ask for support throw Store Support form (Store Support Module)
– [fix] Product status changes even the vendor has the ability to publish product directly
– [fix] Show default vendor profile progress message in vendor dashboard
– [fix] Admin report logs calculation issue is fixed in admin dashboard
– [fix] Unable to save product wise commission to 0
– [fix] Product description and the short description is getting deleted on quick edit
– [fix] if zone id is not found in vendor’s available zone id, assume it falls under Locations not covered by your other zones
– [fix] When an admin sends an announcement to all the vendors, newly registered vendors sees “no notice found”
– [tweak] Refund calculation process in the RMA module

v2.9.4 -> January 23, 2019
——————————————————

– [new] Wholesale Module ( Business and Enterprise package )
– [new] Return and Warranty(RMA) Module ( Professional, Business and Enterprise package )
– [new] Send subscription cancelled email to admin (Subscription Module)
– [new] Add unlimited products option for vendor subscription packs (Subscription Module)
– [fix] Color customizer is not working on store listing & my-account page (Color Customizer Module)
– [fix] Default pages are not creating correctly
– [fix] Show seller is not enable warning message in vendor product quick edit page
– [fix] Vendor is unable to connect their account to Moip (Moip Module)
– [fix] Map address input in product editor form & showing location in widget map (Geolocation Module)
– [tweak] Rewrite admin report page in vue js
– [tweak] Show an alert message when vendor tries to set product geolocation same as store but store has no geodata (Geolocation Module)

v2.9.3 -> December 18, 2018

—————————————————–

– [new] Add ShipStation module(Business, Enterprise)
– [new] Add Follow Store module ( Professional, Business, Enterprise )
– [new] Add Quick edit option for product in vendor dashboard
– [tweak] Rewrite admin tools page in vue js
– [tweak] Rewrite admin subscription page in vue js
– [tweak] Remove delete option for approved refund request in the admin backend
– [fix] Show filter form and map in product category pages (geolocation module)
– [fix] Markercluster popup show when multiple item have same location (geolocation module)
– [fix] Fatal error in vendor product edit page
– [fix] Add per product commission option for bookable product
– [fix] Vendor orders are not showing in the admin backend properly
– [fix] Increase stock ammount if the product is refunded
– [fix] Add searching option in dokan vendor and refund page
– [fix] Show correct commission type in dokan single vendor page
– [fix] Remove old shipping settings from seller setup wizard
– [fix] Refund calculation is wrong when vendor is the shipping fee recipient
– [fix] Auction product editing issue in vendor dashboard
– [fix] Moip CPF Number is not getting translated (moip module)
– [fix] Seller setup wizard doesn’t show up when registered using a subscription pack
– [fix] Booking product category restriction for subscription pack is not working
– [fix] Approving batch refund is not working in admin backend
– [fix] Progress values are not getting translated in vendor dashboard
– [fix] Geo product location widget is not working in the single product page (geolocation module)

v2.9.2
————————–
– [new] Add Geolocation module ( Business & Enterprise Package )
– [new] Add Moip payment gateway module ( Professional, Business & Enterprise Package )
– [new] Allow vendor to add product tag from vendor dashboard
– [new] Allow admin to verify a vendor from the backend and add send email again functionalities
– [new] Send new order email to vendor staff
– [new] Make dokan admin backend pages responsive
– [tweak] Upload vendor verification data to separate folder
– [tweak] Replace all dir constant to dirname function
– [tweak] Refund calculation for admin and vendor
– [tweak] Dokan rebuild order table functionality
– [fix] Subscription product shouldn’t be listed on vendor product listing page
– [fix] Unable to save category for a subscription product
– [fix] Exporting product from admin panel issue
– [fix] Send approved refund request email to vendor
– [fix] Disable creating new product if a vendor is not subscribed to any package
– [fix] Stripe payment gateway is still available in vendor dashboard even if it’s turned off
– [fix] Store support widget is not showing in backend widget page
– [fix] Variation API schema added in dokan rest API
– [fix] Shipping zone is not working correctly
– [fix] Unable to buy subscription pack using stripe connect
– [fix] Allow the shop manager to change user subscription from the backend
– [fix] Image and hyperlink in the announcement body do not reach in the vendor dashboard
– [fix] Disproving or rejecting Address which have previously been approved, still shows approved in store sidebar
– [fix] Vendor should not be able to sell subscription product
– [fix] Paypal credentials are not set warning even PayPal is turned off
– [fix] Booking day view is not visible
– [fix] Quantity discount is not visible in mobile device
– [fix] Refund pagination is not showing in admin backend
– [fix] Remove category commission options if multiple categories is allowed

v2.8.3 -> July 19, 2018
————————–
– [new] Customer inbox in live chat module ( Live Chat module )
– [tweak] Refund system modification
– [tweak] Statement calculation in vendor dashboard
– [fix] Make live chat popup responsive ( Live Chat module )
– [fix] Save the card info in checkout page only if admin wants to ( Stripe Module )
– [fix] Zone wise shipping text typo
– [fix] Zone wise shipping keeps loading issue
– [fix] Product import export issue in vendor dashboard ( Import Export module )
– [fix] Unable to insert shipping cost in decimal point in seller setup wizard
– [fix] Booking block cost is not getting saved ( Booking module )
– [fix] Admin can’t access the refund request from email
– [fix] When admin tries to manually complete a refund, admin is redirected to the my-account page
– [fix] Vendor statement exporting problem fixed
– [fix] Booking order status not editable ( Booking module )

v2.8.2 -> June 29, 2018
————————–
– [new] Introduction of Dokan live chat module
– [new] Added Refund and Announcement REST API
– [tweak] Announcement, Refund and Module page in backend converted into vue single page
– [tweak] Load Dokan shortcodes and assets_url only in the product and normal page
– [tweak] Remove WooCommerce and dokan text from the shipping description
– [fix] Local pickup is not visible when the cost is set to zero
– [fix] Earning suggestion calculation fixing for multiple category selection
– [fix] Vendor welcome wizard redirection issue fix for email verification module
– [fix] Subscription package category can not be override from user profile (Subscription Module)
– [fix] Support ticket is not visible in customer dashboard support menu (Vendor Support Module)
– [fix] Report is not exporting properly from the frontend
– [fix] Conflict between social login and vendor verification module
– [fix] Store review count in front end and backend is not same
– [fix] Variation of a variable product throws price earning suggestion warning
– [fix] Column label and data are incorrect in csv file from the backend
– [fix] Added tax and shipping functionalities in auction product
– [fix] Make zone wise shipping responsive
– [fix] Vendor earning report is wrong
– [fix] Allowed category in subscription product is not rendering saved values
– [fix] Announcement email was sending twice
– [fix] Various string translation issue
– [fix] Appearance module is not working ( Appearance Module )

v2.8.1 -> May 3, 2018
————————–
– [fix] Added some missing transation in single product multivendor modules
– [fix] Tinymce dokan button not working in all post types

v2.8.0 -> May 2, 2018
————————–
– [new] Introduction of REST APIs
– [new] Introduction of zone wise shipping
– [new] Price suggestion for variable product
– [new] Cancellation of a subscription pack will ask for confirmation
– [fix] Social login issue
– [fix] CSV earning report exporting issue
– [fix] Unable to delete vendor form admin panel issue
– [fix] Paypal adaptive checkout issue
– [fix] Fatal error while importing product via CSV issue
– [fix] Subscription based admin commission issue
– [fix] Seller permission issue
– [fix] Subscription is being updated with the update of a user in back end issue
– [fix] Stripe card saving option issue
– [fix] Duplicated product shows existing product’s view count
– [fix] Booking cancellation email sending issue
– [fix] Seller setup wizard after a seller is verified by email issue
– [fix] Seller verification widget issue
– [fix] Shipping notice issue
– [fix] Seller could update admin commission from backend issue
– [fix] Subscription pack date issue
– [fix] Hide subscription product type from back end when a seller can access the back end
– [fix] Progress bar value not increase by adding stripe payment method issue
– [tweak] Disable back end access for vendor staff
– [tweak] Vendor review date format
– [tweak] Updated deprecated functions
– [tweak] Statement calculation
– [tweak] Reduction of ‘dokan’ text from staff permission
– [tweak] Various UI, UX improvement

v2.7.5 -> March 06, 2018
———————
– [fix] If a user is logged in using social media then he is unable to upload product image
– [fix] Registration process through email verification doesn’t verify vendors properly
– [fix] Dokan Announcement option is not working
– [fix] Store support widget is not working on single product page
– [fix] Cannot register using social media
– [fix] Subscription pack [for unlimited number of days] expiration date shows invalid date from vendor’s dashboard
– [fix] Subscription pack purchase during vendor registration
– [fix] Announcement query conflict with product widget
– [fix] Shipping is not working if WPML is activated
– [Tweak] Skip updater if we are from command line
– [Tweak] Re-organize dokan admin menu’s

v2.7.4 -> Feb 12, 2018
———————
– [fix] Fixed vendor verification permission issue
– [fix] Fixed Shipping not rendering in cart and checkout page
– [fix] Fixed dokan verification and store support Widget issue
– [tweak] Compatibility with WooCommerce 3.3+

v2.7.3 -> Feb 04, 2018
———————
– [new] Vendor Staff Module is added
– [new] Email Verification on registration is added
– [fix] Regular shipping shown while disabled from settings
– [fix] Non-numeric warning shown on Statement report
– [fix] Product edit template duplicates for pending products
– [fix] Subscription : Become a vendor form not showing subscription form
– [fix] Subscription : Commission rate for subscription can’t be set as blank
– [fix] Appearance : Color scheme not working on product edit page
– [fix] Booking : Person type unlink or remove not working
– [fix] Booking : Order links inside Booking details not working
– [tweak] Dropping support for Tab view product edit page
– [tweak] Import Export : button position for products view changed
– [tweak] Import Export : CSV import export buttons added under Tools

v2.7.2 -> Dec 24, 2017
———————
– [fix] Attributes not being saved properly in product edit section
– [fix] Dokan Import Export Module Importer showing blank page

v2.7.1 -> Dec 13, 2017
———————
– [new] Added an option for hiding and showing withdraw menus in vendor dashboard
– [new] New module integration called Single product Multiple Vendor
– [new] Added helper link in social API integration
– [new] New product email template is added for auction product – Auction module
– [new] Vendor verification widget is now showing in single product page – Vendor Verification module
– [fix] Import export warning fixed – Import Export module
– [fix] Calculation wrong in Subscription packages – Subcsription module
– [fix] Fixed depricated checkout url – Subcsription module
– [fix] Fixed core udpater class
– [fix] Showing wrong WC Booking link fixed – Booking module
– [fix] Update textdomain in appearance – Appearance module
– [fix] Attribute saving problem if integer or commas value set as a attribute values
– [fix] Social connect redirection issue fixed – Vendor Verification module
– [fix] Fixed vendor verification widget is not showing – Vendor Verification module
– [tweak] Hooks added for new ticket and reply – Store Support
– [tweak] Update shipping package label hook parameters

v2.7.0 -> November 23, 2017
———————
– [new] Introducing All New modules and packaging System
– [new] Automatic Updates for Modules
– [new] Interactive Settings Page to Manage it All
– [fix] Shipping options showing for product edit while dokan shipping is disabled

v2.6.7 -> November 13, 2017
———————
– [new] Added Vendor dashboard color customizer as module
– [tweak] Social login buttons also shown under login form
– [fix] Removed bulk action from review listing while editing is disabled
– [fix] Variation products not showing under Order details

v2.6.6 -> October 22, 2017
———————
– [new] Added Flat commission option
– [new] Added status filter and search option on vendor listing for Admin
– [new] Added Social login feature
– [new] Vendor Store’s social share icon on tabs
– [new] Added Category wise vendor commission
– [new] Added Export CSV option on All Logs tab of Dokan Reports page
– [new] Added Shipping option in seller setup wizard
– [new] Added Up sell and Cross sell product on vendor product option
– [new] Added group type product on vendor product option
– [new] Dokan email templates integrated within WooCommerce emails with template support
– [new] Added various help texts on Dokan admin pages
– [new] Added various help texts on Dokan admin pages
– [new] Help tutorial on Dokan Admin pages
– [fix] Customer migration redirect to seller wizard not working
– [fix] Placeholder date format translation issue
– [fix] Not sending new seller email on customer migration
– [fix] Announcement mail showing all seller emails
– [fix] Fix showing tax data for order details page
– [fix] Added settings to hide customer info from vendor’s order details
– [fix] Turned of shipping method when product shipping is disabled
– [tweak] Toggle switch added for toggle vendor status on vendor listing
– [tweak] Registered date in vendor listing column for Dokan Admin

v2.6.5 -> Aug 2, 2017
———————
– [new] Added email template for announcement
– [new] Send email to admin when a product is edited and pending
– [fix] Widgets not showing in admin menu
– [fix] Vendor dashboard graph RTL issue fixed
– [tweak] Added missing <hr> on shipping tab title
– [tweak] Enhanced RTL support

v2.6.4 -> July 16, 2017
———————
– [new] Added `dokan-customer-migration` shortcode
– [new] Added option in admin settings to allow product review status management for vendors
– [fix] Vendor Store page review pagination not working
– [fix] Vendor earning report date wise calculation problem
– [fix] Expired vendor coupons are showing in vendor store
– [tweak] Enhanced RTL support
– [tweak] Various other core improvements

v2.6.3 -> June 08, 2017
———————
– [new] Added action to duplicate product from product list view
– [new] Added option to set product as pending review when vendors re-edit or update a product
– [fix] Announcement visibility logic updated for widget and announce template
– [fix] Coupon add category selection limit fixed
– [fix] All products can not be set when selecting all products on coupon view fixed
– [tweak] Coupon showing styles improved

v2.6.2 -> May 18, 2017
———————
– [fix] Fixed weight dimension translation issue.
– [fix] Vendor display name on variation products in cart
– [fix] Shipping enabled settings inverted issue fixed
– [fix] Order status for refund fixed
– [tweak] Shipping calculator button alignment improved
– [tweak] Best seller widget and Featured seller widget updated

v2.6.1 -> May 04, 2017
———————
– [fix] Vendor coupon type not showing properly
– [fix] Saving variation product and variation title view
– [fix] Tab view product gallery image not saving
– [fix] Tab view shipping functionality
– [fix] Tab view schedule render
– [fix] Refund rendering issue when order is not found
– [fix] Downloadable variable product not saving
– [new] Added variation description field in tab view product page

v2.6.0 -> April 18, 2017
———————
– [new] Made dokan-pro compatible with WC 3.0
– [fix] updated Yoast SEO sitemap generation
– [fix] Tab view seller shiiping toggle not working
– [fix] Seller order refund showing notices fixed
– [fix] Seller add new coupon showing notices fixed
– [fix] Saving coupon data with WC 3.0

v2.5.3 -> March 12, 2017
———————
– [new] Separated Free version from the PRO plugin
– [fix] Announcement functionality fixed
– [fix] Bulk discount for seller front-end fixed
– [fix] Styling fixed for coupons on Vendor Store Page
– [fix] Shipping Enable/Disable not updating issue fixed
– [fix] Review styling for 3rd party theme conflict fixed
– [fix] Product shipping toggling issue fixed
– [tweak] Updated Flot JS version and fixed JS issues

v2.5.2 -> January 25, 2017
———————
– [new] Added filter ‘dokan_new_product_popup_args’ to enable custom validation on new product add
– [new] Enabled vendors to select all products while creating coupon
– [fix] On plugin activation auto flush rewrite rules
– [fix] Seller Setup wizard not translating properly in some cases
– [fix] Shipping tracking modal not showing while bootstrap loaded is fixed
– [fix] Vendor statement enhanced for calculating per product commission
– [tweak] Seller setup wizard enhanced for responsiveness
– [tweak] Seller dashboard widgets enhanced for better responsiveness
– [tweak] Add new product pop up enhanced for better responsiveness
– [tweak] Several other optimizations to codebase for better and stable performance

v2.5.1 -> January 12, 2017
———————
– [new] Front-End product template new UI
– [tweak] All SELLER text is changed to VENDOR
– [tweak] Updated Seller Earning Statement Report View
– [tweak] Fixed variable product data saving issues
– [tweak] Changed Order Tracking options from Select to Text box for sellers
– [tweak] Improved Responsiveness on seller dashboard pages
– [tweak] Product commission option is moved to advance tab from general
– [fix] Improved Seller Setup wizard for better UX
– [fix] Improved Seller Setup wizard for better UX
– [fix] Fixed showing error If Google MAP API is not given
– [fix] Fixed Extra fee receiver not working issue

v2.5 -> October 18, 2016
———————
– [new] Setup Wizard on Admin panel
– [new] Setup Wizard for seller settings after new seller registration
– [new] Multiple header templates for store template
– [new] Added DOKAN shortcode insert button on post/page editor
– [new] Added store search option on store listing page
– [new] Added detailed income and withdraw statement for sellers
– [new] Added option to choose tax and shipping receiver as admin or seller.
– [new] Show seller payment options on user profile in back-end.
– [tweak] Dokan store listing shortcode has more options
– [tweak] Flat rate shipping synced with zone ID
– [tweak] Fixed Tab view variation products
– [tweak] Added active states in product review status filter
– [fix] Fixed front-end variation issue for other languages
– [fix] Fixed product add while selling is disabled for sellers

v2.4.12 -> August 08, 2016
———————
– [new] Product base admin commission
– [new] Sellers coupon show on store
– [tweak] Added Settings for gMap API key
– [fix] Product with same sku
– [fix] Product permalink, defaults to ‘product’
– [fix] Image upload attribute undefined issue
– [fix] Multiple seller order mail
– [fix] Product sku search
– [fix] Store search by store name

v2.4.11 -> May 29, 2016
———————
– [new] Refund request from seller to admin by sellers order details page
– [new] Tracker added
– [fix] Checkout issue if flat rate shipping set as null
– [fix] Change seller display name to store name
– [fix] Multiple submit request on product add/edit
– [fix] Undefine error on cart page for shipping additional price
– [fix] Product edit page permission
– [fix] Remove duplicate insert on dokan order table

v2.4.10 -> February 24, 2016
———————
– [new] New dashboard menu added for ‘store link’, ‘edit account’ and ‘sign out’
– [fix] Remove repeated data rendering on admin panel dokan earning section
– [fix] Terms and condition not showing on registration issue
– [fix] Dashboard/orders page single view responsive issue
– [fix] Product edit and add issue on Firefox and IE browser
– [fix] Product variation save and update issues

v2.4.9 -> February 01, 2016
———————
– [new] Plugin help page added
– [new] Seller search added on store listing
– [tweak] Some validation on contact seller email handler and after sent hook updated
– [tweak] Category check added on new product add without reloading page
– [tweak] Auto suggestion and clear button on flat view variation product attributes input field
– [fix] Downloadable file change in product after order issue fixed
– [fix] Order status translation issue on order listing page
– [fix] Email not send to seller on new order issue fixed
– [fix] Allow float number for seller percentage
– [fix] Seo hook updated for Yoast to make compatible with WP 4.4
– [fix] Browser jump issue in tab view on click of tabs

v2.4.8 -> November 21, 2015
———————
– [tweak] Email template override system added
– [fix] Change dokan SEO admin option section
– [fix] Ajaxurl fixed to prevent conflict
– [fix] Fix Arrow (reverted) for pagination
– [fix] Hide unapprove comment from store review tab
– [fix] Update cart discount meta on suborder create

v2.4.7 -> October 20, 2015
———————
– [fix] Fix Coupon discount redundancy
– [fix] Fix product gallery image delete issue on tab view
– [fix] Fix translation issue on user migration form
– [fix] Fix Store listing template view for not logged-in user
– [fix] parent sub-order creation on unsuccessful payment by card
– [fix] Store page breadcrumb fixed to show Store name and listing link properly

v2.4.6 -> October 12, 2015
———————
– [tweak] Added terms and condition option field on Registration form
– [fix] Remove required for product per page field on store settings
– [fix] Fix delete variation product issue on tab view for seller
– [fix] Fix redudant data for guest users
– [fix] Fix responsive issue on front page product listing
– [fix] Seller store banner size to cover
– [fix] Store template fix for twentytwelve theme

v2.4.5 -> September 14, 2015
———————
– [fix] Fix responsive style issue for store page
– [fix] Fix undefine parent order object issue on creat sub-order
– [fix] Fix seller dashboard product comments count on widget

v2.4.4 -> September 4, 2015
———————
– [new] Seller balance resync by checking unexpected order button added on tools page
– [fix] Make some text translatable on contact seller widget
– [fix] Optimise sql query to make regenerate process fast
– [fix] Fix WooCommerce deactivate dependency issue
– [fix] Fix plugin bulk activate issue with dokan welcome page

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه مداد زرد، Yellow Pencil به نسخه ۷٫۲٫۴ آپدیت شد…

افزونه مداد زرد، Yellow Pencil به نسخه ۷٫۲٫۴ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Yellow Pencil:

2 دیدگاه تاکنون ثبت شده است ، نفر بعدی شما باشید!

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

60 تا 90% تخفیف ویژه تمامی محصولات سایت در بزرگ ترین حراجی سال نوین وردپرس
مشاهده تخفیف ها