تخفیف ویژه 80 درصدی بمدت سه روز

افزونه چند فروشندگی دکان | Dokan به نسخه۲/۹/۱۴ آپدیت شد…

جهت خرید افزونه به این صفحه کلیک کنید.

 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه :

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه

v2.9.14 -> october 25, 2019

 

v2.9.13 -> August 29, 2019

----------------------------------------------
- [new]   Add scheduled announcement option for admin.
- [new]   Add identity verification and unread message count in live chat (Live Chat Module).
- [new]   Add admin defined location on Geolocation map to be shown instead of default `Dhaka, Bangladesh` when there is no vendor or product found (Geolocation Module).
- [fix]   Guest user is unable to checkout with stripe (Stripe Module).
- [fix]   Add ca-certificate file to allow certificate verification of stripe SSL (Stripe Module).
- [fix]   If variable product is created by admin for a vendor, vendor shipping method doesn't work.
- [fix]   Product lot discount is getting applied on sub-orders even though discount is disabled.
- [fix]   Wholesale price minimum quantity calculation is not correct (Wholesale Module).
- [fix]   Social login facility is missing in the registration form which is created via vendor-registration shortcode.
- [fix]   Show error notice when admin tries to process refund from the parent order.
- [fix]   Allow geolocation template to be override from the child theme (Geolocation Module).
- [fix]   Use the new WC_Tax class to fetch tax classes when its available.
- [fix]   Set default bank payment object if it's not found from the API response.

 

v2.9.10 -> June 19, 2019

----------------------------------------------
- [new] Add vendor biography tab in dokan store page
- [new] Add filter and search option in admin report all logs area
- [new] Add multiple vacation date system for vendor
- [fix] Validate refund request in seller dashboard
- [fix] Split product discount on sub orders
- [fix] Ensure coupon works on vendors product not the cart
- [fix] Replace some moip text with wirecard (Wirecard)
- [fix] Remove subscription product from best selling and top rated product widget (Subscription)
- [fix] Booking is missing in calendar day view (Booking)
- [fix] Booking order shows duplicate line items in admin backend (Booking)
- [fix] Warning on my account order details page (RMA)
- [fix] Subscription renew and cancellation with PayPal (Subscription)
- [fix] Remove subscription menu in admin backend if subscription is not enabled (Subscription)
- [tweak] Store progress serialization and congrats message on 100% profile completeness

v2.9.11 -> July 03, 2019

———————————————————————
– [new] Add elementor page builder widgets for Dokan (Elementor Module)
– [fix] Wholesale customer migration button description text (Wholesale Module)
– [fix] Limit your zone location by default should not be enabled
– [fix] Line break and youtube video does not work in vendor bio
– [tweak] Single product multiple vendor hide duplicates based on admin settings (SPMV Module)

———————————————-

v2.9.10 -> June 19, 2019

----------------------------------------------
- [new] Add vendor biography tab in dokan store page
- [new] Add filter and search option in admin report all logs area
- [new] Add multiple vacation date system for vendor
- [fix] Validate refund request in seller dashboard
- [fix] Split product discount on sub orders
- [fix] Ensure coupon works on vendors product not the cart
- [fix] Replace some moip text with wirecard (Wirecard)
- [fix] Remove subscription product from best selling and top rated product widget (Subscription)
- [fix] Booking is missing in calendar day view (Booking)
- [fix] Booking order shows duplicate line items in admin backend (Booking)
- [fix] Warning on my account order details page (RMA)
- [fix] Subscription renew and cancellation with PayPal (Subscription)
- [fix] Remove subscription menu in admin backend if subscription is not enabled (Subscription)
- [tweak] Store progress serialization and congrats message on 100% profile completeness

v2.9.9 -> May 15, 2019
[fix] Make coupon strings translatable
[fix] Make product status draft when vendors remaining product is zero (Subscription)
[fix] Vendor can duplicate product more than the subscription product limit (Subscription)
[tweak] Add thumbnail and description of report abuse module
[tweak] Refactor social login and vendor verification module
[tweak] Rename Moip to Wirecard payment gateway

v2.9.8 -> May 07, 2019
--------------------------------------------
- [new]  Add Report Abuse for customer (Module)
- [new]  Allow adding new vendor from the admin backend
- [new]  Add restricted days functionality in dokan booking (Booking)
- [new]  Enable SPMV for admins to duplicate products from admin panel (Single Product Multi Vendor)
- [fix]  Prevent sending REST request when feature is not active (Store Category)
- [fix]  Fix store category list table search form (Store Category)
- [fix]  Make Auction Integration module compatible (Geolocation)
- [fix]  Vendor store settings uniform class names
- [fix]  There is no order id in booking order (Booking)
- [fix]  Localize auction date time picker (Auction)
- [fix]  RMA Warranty Request is appearning even though the customer wans't (RMA)
- [fix]  Subscription form is rendering twice in registration form (Vendor Subscription)
- [fix]  Cancel subscription doesn't work for manually assigned subscription (Vendor Subscription)
- [fix]  Subscription is redirecting to seller setup wizard even for previous user and upgrading package (Vendor Subscription)
- [fix]  Add wilecard and range matching for vendor shipping zone
- [fix]  Product attributes with different language other than english was rendering incorrectly
- [fix]  There are two dashboard when vendor staff module is active (Vendor Staff)
- [fix]  This seller is not connected to stripe notice is appearing for subscription product (Stripe)
- [fix]  While creating subscription from plan, inherit trial details from plan (Vendor Subscription)
- [fix]  Conflict between social login & vendor verification with sessions (Social Login & Vendor Verification)
- [tweak] Add hook in product editing form (Booking)
- [tweak] Make delay while searching vendor in backend report page
- [tweak] Sanitize various input fields (Store Support, Store Review & RMA)
- [tweak] Show column title in exported CSV logs (Report All Logs)
- [tweak] Subscription handeling with paypal (Vendor Subscription)
- [tweak] Replace get_woocommerce_term_meta with get_term_meta as it was deprecated
- [tweak] Define constants variables in the constructor method so that it works on module activation

 

v2.9.7 -> Mar 25, 2019

———————————————————————
– [new] Add Store Category
– [new] Make Dokan YITH WC Brand add-on compatible (Brand)
– [new] Add date and refund column in admin logs area
– [new] Change product status according to subscription status (Subscriptions)
– [fix] Show button for non logged-in user (Follow Store)
– [fix] Only show force SSL notice if, site is not under https
– [fix] Any change with quick edit makes pending product to publish
– [fix] Number_format for store rating (Store Review)
– [fix] Store tab button classes for logged and non logged in users (Live Chat)
– [fix] Send refund admin commission to customer (Stripe Connect)
– [fix] Error on subscription cancellation email (Subscriptions)
– [fix] Booking compatibility issue with the latest version of WC booking (Booking)
– [fix] Get store terms conflict with caching
– [fix] CSV report formatting issue in all log section (Admin Backend)
– [fix] Filter form for empty search param (Geolocation)
– [fix] Return rma defaults reasons and added hook after create coupon (RMA)
– [fix] Add max trial subscription period length for PayPal (Subscriptions)
– [fix] When a vendor subscribe to a trial subscription, make all other trial to non-trial subscription for that vendor (Subscriptions)
– [fix] Add email class for product enquiry email (Product Enquiry)
– [fix] Progressbar translation function is not working correctly
– [fix] If admin creates a shipping zone with a zip code and vendor don’t create a shipping method under that zone, shipping calculation is getting wrong.
– [fix] Update social login and vendor verification API

v2.9.5 -> Feb 18, 2019

————————–

– [new] Automate order refund process via stripe
– [new] Add create review REST endpoint (Store Review Module)
– [new] Add trial subscription functionality in (Subscription Module)
– [new] Add product type & gallery image upload restriction in vendor subscription (Subscription Module)
– [new] Show privacy policy info in a product enquiry form
– [new] Send an email to a vendor on store follows and unfollows
– [fix] Incorrect shipping zone in cart page, when a vendor limit his zone with postcode
– [fix] Store SEO time formatting issue on Google console
– [fix] Unable to select country or state in vendor shipping
– [fix] Unable to send an announcement to a single vendor
– [fix] Import export module does not allow to update an existing product (Import Export Module)
– [fix] Format geo metadata while importing from CSV (Geolocation Module)
– [fix] Remove unnecessary quote from a template (geolocation Module)
– [fix] Store support button appears even after disabling it from vendor dashboard
– [fix] Warning on customer my-order page (RMA Module)
– [fix] Customer is unable to ask for support throw Store Support form (Store Support Module)
– [fix] Product status changes even the vendor has the ability to publish product directly
– [fix] Show default vendor profile progress message in vendor dashboard
– [fix] Admin report logs calculation issue is fixed in admin dashboard
– [fix] Unable to save product wise commission to 0
– [fix] Product description and the short description is getting deleted on quick edit
– [fix] if zone id is not found in vendor’s available zone id, assume it falls under Locations not covered by your other zones
– [fix] When an admin sends an announcement to all the vendors, newly registered vendors sees “no notice found”
– [tweak] Refund calculation process in the RMA module

v2.9.4 -> January 23, 2019
——————————————————

– [new] Wholesale Module ( Business and Enterprise package )
– [new] Return and Warranty(RMA) Module ( Professional, Business and Enterprise package )
– [new] Send subscription cancelled email to admin (Subscription Module)
– [new] Add unlimited products option for vendor subscription packs (Subscription Module)
– [fix] Color customizer is not working on store listing & my-account page (Color Customizer Module)
– [fix] Default pages are not creating correctly
– [fix] Show seller is not enable warning message in vendor product quick edit page
– [fix] Vendor is unable to connect their account to Moip (Moip Module)
– [fix] Map address input in product editor form & showing location in widget map (Geolocation Module)
– [tweak] Rewrite admin report page in vue js
– [tweak] Show an alert message when vendor tries to set product geolocation same as store but store has no geodata (Geolocation Module)

v2.9.3 -> December 18, 2018

—————————————————–

– [new] Add ShipStation module(Business, Enterprise)
– [new] Add Follow Store module ( Professional, Business, Enterprise )
– [new] Add Quick edit option for product in vendor dashboard
– [tweak] Rewrite admin tools page in vue js
– [tweak] Rewrite admin subscription page in vue js
– [tweak] Remove delete option for approved refund request in the admin backend
– [fix] Show filter form and map in product category pages (geolocation module)
– [fix] Markercluster popup show when multiple item have same location (geolocation module)
– [fix] Fatal error in vendor product edit page
– [fix] Add per product commission option for bookable product
– [fix] Vendor orders are not showing in the admin backend properly
– [fix] Increase stock ammount if the product is refunded
– [fix] Add searching option in dokan vendor and refund page
– [fix] Show correct commission type in dokan single vendor page
– [fix] Remove old shipping settings from seller setup wizard
– [fix] Refund calculation is wrong when vendor is the shipping fee recipient
– [fix] Auction product editing issue in vendor dashboard
– [fix] Moip CPF Number is not getting translated (moip module)
– [fix] Seller setup wizard doesn’t show up when registered using a subscription pack
– [fix] Booking product category restriction for subscription pack is not working
– [fix] Approving batch refund is not working in admin backend
– [fix] Progress values are not getting translated in vendor dashboard
– [fix] Geo product location widget is not working in the single product page (geolocation module)

v2.9.2
————————–
– [new] Add Geolocation module ( Business & Enterprise Package )
– [new] Add Moip payment gateway module ( Professional, Business & Enterprise Package )
– [new] Allow vendor to add product tag from vendor dashboard
– [new] Allow admin to verify a vendor from the backend and add send email again functionalities
– [new] Send new order email to vendor staff
– [new] Make dokan admin backend pages responsive
– [tweak] Upload vendor verification data to separate folder
– [tweak] Replace all dir constant to dirname function
– [tweak] Refund calculation for admin and vendor
– [tweak] Dokan rebuild order table functionality
– [fix] Subscription product shouldn’t be listed on vendor product listing page
– [fix] Unable to save category for a subscription product
– [fix] Exporting product from admin panel issue
– [fix] Send approved refund request email to vendor
– [fix] Disable creating new product if a vendor is not subscribed to any package
– [fix] Stripe payment gateway is still available in vendor dashboard even if it’s turned off
– [fix] Store support widget is not showing in backend widget page
– [fix] Variation API schema added in dokan rest API
– [fix] Shipping zone is not working correctly
– [fix] Unable to buy subscription pack using stripe connect
– [fix] Allow the shop manager to change user subscription from the backend
– [fix] Image and hyperlink in the announcement body do not reach in the vendor dashboard
– [fix] Disproving or rejecting Address which have previously been approved, still shows approved in store sidebar
– [fix] Vendor should not be able to sell subscription product
– [fix] Paypal credentials are not set warning even PayPal is turned off
– [fix] Booking day view is not visible
– [fix] Quantity discount is not visible in mobile device
– [fix] Refund pagination is not showing in admin backend
– [fix] Remove category commission options if multiple categories is allowed

v2.8.3 -> July 19, 2018
————————–
– [new] Customer inbox in live chat module ( Live Chat module )
– [tweak] Refund system modification
– [tweak] Statement calculation in vendor dashboard
– [fix] Make live chat popup responsive ( Live Chat module )
– [fix] Save the card info in checkout page only if admin wants to ( Stripe Module )
– [fix] Zone wise shipping text typo
– [fix] Zone wise shipping keeps loading issue
– [fix] Product import export issue in vendor dashboard ( Import Export module )
– [fix] Unable to insert shipping cost in decimal point in seller setup wizard
– [fix] Booking block cost is not getting saved ( Booking module )
– [fix] Admin can’t access the refund request from email
– [fix] When admin tries to manually complete a refund, admin is redirected to the my-account page
– [fix] Vendor statement exporting problem fixed
– [fix] Booking order status not editable ( Booking module )

v2.8.2 -> June 29, 2018
————————–
– [new] Introduction of Dokan live chat module
– [new] Added Refund and Announcement REST API
– [tweak] Announcement, Refund and Module page in backend converted into vue single page
– [tweak] Load Dokan shortcodes and assets_url only in the product and normal page
– [tweak] Remove WooCommerce and dokan text from the shipping description
– [fix] Local pickup is not visible when the cost is set to zero
– [fix] Earning suggestion calculation fixing for multiple category selection
– [fix] Vendor welcome wizard redirection issue fix for email verification module
– [fix] Subscription package category can not be override from user profile (Subscription Module)
– [fix] Support ticket is not visible in customer dashboard support menu (Vendor Support Module)
– [fix] Report is not exporting properly from the frontend
– [fix] Conflict between social login and vendor verification module
– [fix] Store review count in front end and backend is not same
– [fix] Variation of a variable product throws price earning suggestion warning
– [fix] Column label and data are incorrect in csv file from the backend
– [fix] Added tax and shipping functionalities in auction product
– [fix] Make zone wise shipping responsive
– [fix] Vendor earning report is wrong
– [fix] Allowed category in subscription product is not rendering saved values
– [fix] Announcement email was sending twice
– [fix] Various string translation issue
– [fix] Appearance module is not working ( Appearance Module )

v2.8.1 -> May 3, 2018
————————–
– [fix] Added some missing transation in single product multivendor modules
– [fix] Tinymce dokan button not working in all post types

v2.8.0 -> May 2, 2018
————————–
– [new] Introduction of REST APIs
– [new] Introduction of zone wise shipping
– [new] Price suggestion for variable product
– [new] Cancellation of a subscription pack will ask for confirmation
– [fix] Social login issue
– [fix] CSV earning report exporting issue
– [fix] Unable to delete vendor form admin panel issue
– [fix] Paypal adaptive checkout issue
– [fix] Fatal error while importing product via CSV issue
– [fix] Subscription based admin commission issue
– [fix] Seller permission issue
– [fix] Subscription is being updated with the update of a user in back end issue
– [fix] Stripe card saving option issue
– [fix] Duplicated product shows existing product’s view count
– [fix] Booking cancellation email sending issue
– [fix] Seller setup wizard after a seller is verified by email issue
– [fix] Seller verification widget issue
– [fix] Shipping notice issue
– [fix] Seller could update admin commission from backend issue
– [fix] Subscription pack date issue
– [fix] Hide subscription product type from back end when a seller can access the back end
– [fix] Progress bar value not increase by adding stripe payment method issue
– [tweak] Disable back end access for vendor staff
– [tweak] Vendor review date format
– [tweak] Updated deprecated functions
– [tweak] Statement calculation
– [tweak] Reduction of ‘dokan’ text from staff permission
– [tweak] Various UI, UX improvement

v2.7.5 -> March 06, 2018
———————
– [fix] If a user is logged in using social media then he is unable to upload product image
– [fix] Registration process through email verification doesn’t verify vendors properly
– [fix] Dokan Announcement option is not working
– [fix] Store support widget is not working on single product page
– [fix] Cannot register using social media
– [fix] Subscription pack [for unlimited number of days] expiration date shows invalid date from vendor’s dashboard
– [fix] Subscription pack purchase during vendor registration
– [fix] Announcement query conflict with product widget
– [fix] Shipping is not working if WPML is activated
– [Tweak] Skip updater if we are from command line
– [Tweak] Re-organize dokan admin menu’s

v2.7.4 -> Feb 12, 2018
———————
– [fix] Fixed vendor verification permission issue
– [fix] Fixed Shipping not rendering in cart and checkout page
– [fix] Fixed dokan verification and store support Widget issue
– [tweak] Compatibility with WooCommerce 3.3+

v2.7.3 -> Feb 04, 2018
———————
– [new] Vendor Staff Module is added
– [new] Email Verification on registration is added
– [fix] Regular shipping shown while disabled from settings
– [fix] Non-numeric warning shown on Statement report
– [fix] Product edit template duplicates for pending products
– [fix] Subscription : Become a vendor form not showing subscription form
– [fix] Subscription : Commission rate for subscription can’t be set as blank
– [fix] Appearance : Color scheme not working on product edit page
– [fix] Booking : Person type unlink or remove not working
– [fix] Booking : Order links inside Booking details not working
– [tweak] Dropping support for Tab view product edit page
– [tweak] Import Export : button position for products view changed
– [tweak] Import Export : CSV import export buttons added under Tools

v2.7.2 -> Dec 24, 2017
———————
– [fix] Attributes not being saved properly in product edit section
– [fix] Dokan Import Export Module Importer showing blank page

v2.7.1 -> Dec 13, 2017
———————
– [new] Added an option for hiding and showing withdraw menus in vendor dashboard
– [new] New module integration called Single product Multiple Vendor
– [new] Added helper link in social API integration
– [new] New product email template is added for auction product – Auction module
– [new] Vendor verification widget is now showing in single product page – Vendor Verification module
– [fix] Import export warning fixed – Import Export module
– [fix] Calculation wrong in Subscription packages – Subcsription module
– [fix] Fixed depricated checkout url – Subcsription module
– [fix] Fixed core udpater class
– [fix] Showing wrong WC Booking link fixed – Booking module
– [fix] Update textdomain in appearance – Appearance module
– [fix] Attribute saving problem if integer or commas value set as a attribute values
– [fix] Social connect redirection issue fixed – Vendor Verification module
– [fix] Fixed vendor verification widget is not showing – Vendor Verification module
– [tweak] Hooks added for new ticket and reply – Store Support
– [tweak] Update shipping package label hook parameters

v2.7.0 -> November 23, 2017
———————
– [new] Introducing All New modules and packaging System
– [new] Automatic Updates for Modules
– [new] Interactive Settings Page to Manage it All
– [fix] Shipping options showing for product edit while dokan shipping is disabled

v2.6.7 -> November 13, 2017
———————
– [new] Added Vendor dashboard color customizer as module
– [tweak] Social login buttons also shown under login form
– [fix] Removed bulk action from review listing while editing is disabled
– [fix] Variation products not showing under Order details

v2.6.6 -> October 22, 2017
———————
– [new] Added Flat commission option
– [new] Added status filter and search option on vendor listing for Admin
– [new] Added Social login feature
– [new] Vendor Store’s social share icon on tabs
– [new] Added Category wise vendor commission
– [new] Added Export CSV option on All Logs tab of Dokan Reports page
– [new] Added Shipping option in seller setup wizard
– [new] Added Up sell and Cross sell product on vendor product option
– [new] Added group type product on vendor product option
– [new] Dokan email templates integrated within WooCommerce emails with template support
– [new] Added various help texts on Dokan admin pages
– [new] Added various help texts on Dokan admin pages
– [new] Help tutorial on Dokan Admin pages
– [fix] Customer migration redirect to seller wizard not working
– [fix] Placeholder date format translation issue
– [fix] Not sending new seller email on customer migration
– [fix] Announcement mail showing all seller emails
– [fix] Fix showing tax data for order details page
– [fix] Added settings to hide customer info from vendor’s order details
– [fix] Turned of shipping method when product shipping is disabled
– [tweak] Toggle switch added for toggle vendor status on vendor listing
– [tweak] Registered date in vendor listing column for Dokan Admin

v2.6.5 -> Aug 2, 2017
———————
– [new] Added email template for announcement
– [new] Send email to admin when a product is edited and pending
– [fix] Widgets not showing in admin menu
– [fix] Vendor dashboard graph RTL issue fixed
– [tweak] Added missing <hr> on shipping tab title
– [tweak] Enhanced RTL support

v2.6.4 -> July 16, 2017
———————
– [new] Added `dokan-customer-migration` shortcode
– [new] Added option in admin settings to allow product review status management for vendors
– [fix] Vendor Store page review pagination not working
– [fix] Vendor earning report date wise calculation problem
– [fix] Expired vendor coupons are showing in vendor store
– [tweak] Enhanced RTL support
– [tweak] Various other core improvements

v2.6.3 -> June 08, 2017
———————
– [new] Added action to duplicate product from product list view
– [new] Added option to set product as pending review when vendors re-edit or update a product
– [fix] Announcement visibility logic updated for widget and announce template
– [fix] Coupon add category selection limit fixed
– [fix] All products can not be set when selecting all products on coupon view fixed
– [tweak] Coupon showing styles improved

v2.6.2 -> May 18, 2017
———————
– [fix] Fixed weight dimension translation issue.
– [fix] Vendor display name on variation products in cart
– [fix] Shipping enabled settings inverted issue fixed
– [fix] Order status for refund fixed
– [tweak] Shipping calculator button alignment improved
– [tweak] Best seller widget and Featured seller widget updated

v2.6.1 -> May 04, 2017
———————
– [fix] Vendor coupon type not showing properly
– [fix] Saving variation product and variation title view
– [fix] Tab view product gallery image not saving
– [fix] Tab view shipping functionality
– [fix] Tab view schedule render
– [fix] Refund rendering issue when order is not found
– [fix] Downloadable variable product not saving
– [new] Added variation description field in tab view product page

v2.6.0 -> April 18, 2017
———————
– [new] Made dokan-pro compatible with WC 3.0
– [fix] updated Yoast SEO sitemap generation
– [fix] Tab view seller shiiping toggle not working
– [fix] Seller order refund showing notices fixed
– [fix] Seller add new coupon showing notices fixed
– [fix] Saving coupon data with WC 3.0

v2.5.3 -> March 12, 2017
———————
– [new] Separated Free version from the PRO plugin
– [fix] Announcement functionality fixed
– [fix] Bulk discount for seller front-end fixed
– [fix] Styling fixed for coupons on Vendor Store Page
– [fix] Shipping Enable/Disable not updating issue fixed
– [fix] Review styling for 3rd party theme conflict fixed
– [fix] Product shipping toggling issue fixed
– [tweak] Updated Flot JS version and fixed JS issues

v2.5.2 -> January 25, 2017
———————
– [new] Added filter ‘dokan_new_product_popup_args’ to enable custom validation on new product add
– [new] Enabled vendors to select all products while creating coupon
– [fix] On plugin activation auto flush rewrite rules
– [fix] Seller Setup wizard not translating properly in some cases
– [fix] Shipping tracking modal not showing while bootstrap loaded is fixed
– [fix] Vendor statement enhanced for calculating per product commission
– [tweak] Seller setup wizard enhanced for responsiveness
– [tweak] Seller dashboard widgets enhanced for better responsiveness
– [tweak] Add new product pop up enhanced for better responsiveness
– [tweak] Several other optimizations to codebase for better and stable performance

v2.5.1 -> January 12, 2017
———————
– [new] Front-End product template new UI
– [tweak] All SELLER text is changed to VENDOR
– [tweak] Updated Seller Earning Statement Report View
– [tweak] Fixed variable product data saving issues
– [tweak] Changed Order Tracking options from Select to Text box for sellers
– [tweak] Improved Responsiveness on seller dashboard pages
– [tweak] Product commission option is moved to advance tab from general
– [fix] Improved Seller Setup wizard for better UX
– [fix] Improved Seller Setup wizard for better UX
– [fix] Fixed showing error If Google MAP API is not given
– [fix] Fixed Extra fee receiver not working issue

v2.5 -> October 18, 2016
———————
– [new] Setup Wizard on Admin panel
– [new] Setup Wizard for seller settings after new seller registration
– [new] Multiple header templates for store template
– [new] Added DOKAN shortcode insert button on post/page editor
– [new] Added store search option on store listing page
– [new] Added detailed income and withdraw statement for sellers
– [new] Added option to choose tax and shipping receiver as admin or seller.
– [new] Show seller payment options on user profile in back-end.
– [tweak] Dokan store listing shortcode has more options
– [tweak] Flat rate shipping synced with zone ID
– [tweak] Fixed Tab view variation products
– [tweak] Added active states in product review status filter
– [fix] Fixed front-end variation issue for other languages
– [fix] Fixed product add while selling is disabled for sellers

v2.4.12 -> August 08, 2016
———————
– [new] Product base admin commission
– [new] Sellers coupon show on store
– [tweak] Added Settings for gMap API key
– [fix] Product with same sku
– [fix] Product permalink, defaults to ‘product’
– [fix] Image upload attribute undefined issue
– [fix] Multiple seller order mail
– [fix] Product sku search
– [fix] Store search by store name

v2.4.11 -> May 29, 2016
———————
– [new] Refund request from seller to admin by sellers order details page
– [new] Tracker added
– [fix] Checkout issue if flat rate shipping set as null
– [fix] Change seller display name to store name
– [fix] Multiple submit request on product add/edit
– [fix] Undefine error on cart page for shipping additional price
– [fix] Product edit page permission
– [fix] Remove duplicate insert on dokan order table

v2.4.10 -> February 24, 2016
———————
– [new] New dashboard menu added for ‘store link’, ‘edit account’ and ‘sign out’
– [fix] Remove repeated data rendering on admin panel dokan earning section
– [fix] Terms and condition not showing on registration issue
– [fix] Dashboard/orders page single view responsive issue
– [fix] Product edit and add issue on Firefox and IE browser
– [fix] Product variation save and update issues

v2.4.9 -> February 01, 2016
———————
– [new] Plugin help page added
– [new] Seller search added on store listing
– [tweak] Some validation on contact seller email handler and after sent hook updated
– [tweak] Category check added on new product add without reloading page
– [tweak] Auto suggestion and clear button on flat view variation product attributes input field
– [fix] Downloadable file change in product after order issue fixed
– [fix] Order status translation issue on order listing page
– [fix] Email not send to seller on new order issue fixed
– [fix] Allow float number for seller percentage
– [fix] Seo hook updated for Yoast to make compatible with WP 4.4
– [fix] Browser jump issue in tab view on click of tabs

v2.4.8 -> November 21, 2015
———————
– [tweak] Email template override system added
– [fix] Change dokan SEO admin option section
– [fix] Ajaxurl fixed to prevent conflict
– [fix] Fix Arrow (reverted) for pagination
– [fix] Hide unapprove comment from store review tab
– [fix] Update cart discount meta on suborder create

v2.4.7 -> October 20, 2015
———————
– [fix] Fix Coupon discount redundancy
– [fix] Fix product gallery image delete issue on tab view
– [fix] Fix translation issue on user migration form
– [fix] Fix Store listing template view for not logged-in user
– [fix] parent sub-order creation on unsuccessful payment by card
– [fix] Store page breadcrumb fixed to show Store name and listing link properly

v2.4.6 -> October 12, 2015
———————
– [tweak] Added terms and condition option field on Registration form
– [fix] Remove required for product per page field on store settings
– [fix] Fix delete variation product issue on tab view for seller
– [fix] Fix redudant data for guest users
– [fix] Fix responsive issue on front page product listing
– [fix] Seller store banner size to cover
– [fix] Store template fix for twentytwelve theme

v2.4.5 -> September 14, 2015
———————
– [fix] Fix responsive style issue for store page
– [fix] Fix undefine parent order object issue on creat sub-order
– [fix] Fix seller dashboard product comments count on widget

v2.4.4 -> September 4, 2015
———————
– [new] Seller balance resync by checking unexpected order button added on tools page
– [fix] Make some text translatable on contact seller widget
– [fix] Optimise sql query to make regenerate process fast
– [fix] Fix WooCommerce deactivate dependency issue
– [fix] Fix plugin bulk activate issue with dokan welcome page

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Yoast Local SEO به نسخه12/3 آپدیت شد…

افزونه Yoast Local SEO به نسخه12/3 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Yoast Local SEO :  

4 دیدگاه تاکنون ثبت شده است ، نفر بعدی شما باشید!

ارسال دیدگاه