افزونه yith-woocommerce-membership-premium به نسخه۱/۳/۱۷ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه WooCommerce Membership Premium:

تغییرات و لیست آپدیت های نسخه های اخیر افزونه

Version 1.3.17 – Released: Aug 05, 2019

 • New – support to WooCommerce 3.7
 • New – add CSS classes to body tag based on the memberships of the user
 • Update – plugin framework
 • Update – language files
 • Fix – issue when overriding Multi Vendor options
 • Fix – prevent issue if for some reasons the Shop Manager role doesn’t exist
 • Fix – duplicate select2 in Gutenberg editor for protected links
 • Fix – issue with credits on membership activation

Version 1.3.16 – Released: May 29, 2019

 • New – options to include/exclude members of specific plans in Cart Rules of YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discount 1.5.3
 • Fix – override Multi Vendor options in combination with Frontend Manager
 • Update – plugin framework

Version 1.3.15 – Released: May 07, 2019

 • New – search for membership by user fields
 • Update – plugin framework
 • Dev – added membership object in emails

Version 1.3.14 – Released: Apr 17, 2019

 • New – support to WooCommerce 3.6
 • New – support to YITH Mailchimp 2.1.1: unsubscribe email when the membership expires or is cancelled
 • Tweak – fixed notices for membership emails
 • Update – language files
 • Update – plugin framework

Version 1.3.13 – Released: Feb 07, 2019

 • New – search memberships by order fields
 • New – set a list of excluded membership plans in discount rules of YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discount
 • Fix – protected media download issue
 • Fix – js error in Membership plans
 • Tweak – prevent issues in combination with some plugins using the_title filter such as WooCommerce PayPal Checkout Gateway
 • Update – language files
 • Update – plugin framework

Version 1.3.12 – Released: Dec 06, 2018

 • New – support to WordPress 5.0
 • New – expired membership email
 • Update – plugin framework
 • Update – language files
 • Tweak – fixed issue when showing download links for admin
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_no_membership_message filter

Version 1.3.11 – Released: Oct 23, 2018

 • New – integration with YITH Amazon S3
 • Update – Plugin Framework

Version 1.3.10 – Released: Oct 15, 2018

 • New – support to WooCommerce 3.5.x
 • New – possibility to edit Multi Vendor product limit based on Membership plan
 • New – Membership Flat Rate shipping method
 • New – download report IP address
 • Fix – show alternative content in Shop if restricted
 • Fix – support to YITH WooCommerce MailChimp
 • Fix – prevent warning on empty array for filter posts method
 • Tweak – prevent issues on copy and paste email in All Membership table
 • Tweak – fixed style in All Memberships list
 • Update – Italian language
 • Update – Plugin Framework
 • Dev – added yith_wcmbs_username_anchor_membership_list_table filter

Version 1.3.9 – Released: Jun 06, 2018

 • Fix – issue when manually assigning a new membership plan to users
 • Fix – issue when sending emails
 • Fix – template overriding issue
 • Update – Spanish translation
 • Dev – added yith_wcmbs_show_membership_edit_actions_in_users filter

Version 1.3.8 – Released: May 24, 2018

 • New – support to WordPress 4.9.6
 • New – support to WooCommerce 3.4.0
 • New – Privacy Policy Guide
 • New – Polish language (thanks to Jakub Przetocki)
 • Update – Italian language
 • Fix – issue activating memberhip through variable products
 • Fix – issue on email when getting billing address from order

Version 1.3.7 – Released: Apr 23, 2018

 • New – Persian translation (thank to Sadra)
 • New – Dutch translation
 • Fix – do_shortcode in alternative content for products
 • Fix – plan metabox saving
 • Fix – links
 • Tweak – prevent notice in menu
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_show_membership_count filter
 • Dev – added yith_wcmbs_products_manager_add_products_in_plan_only_downloadable_check filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_notify filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_max_days_number_to_send_expiring_email filter

Version 1.3.6 – Released: Jan 31, 2018

 • New – support to WooCommerce 3.3
 • New – default Alternative Content
 • Update – Plugin Framework
 • Fix – notice in Membership Welcome email
 • Fix – tip-tip css style
 • Fix – time offset in Membership History
 • Fix – add to cart validation issue
 • Fix – required registration for membership products issue
 • Tweak – prevent theme issues
 • Dev – added yith_wcmbs_get_alternative_content function
 • Dev – added yith_wcmbs_get_alternative_content filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_membership_plans_status filter
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_membership_columns_membership_plans_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_admin_profile_membership_columns_membership_plans_status filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_history_shortcode_membership_plans_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_validate_product_add_to_cart_needs_membership_error_message filter

Version 1.3.5 – Released: Dec 27, 2017

 • New – translate plan title with WPML
 • Tweak – added gettext to print membership note to make it translatable through WPML String Translations
 • Update – language file
 • Fix – integration with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts 1.4.2
 • Fix – Linked Plans field issue
 • Fix – WPML issue
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_get_plan_title filter
 • Dev – fixed yith_wcmbs_get_restricted_items_in_plan filter issue

Version 1.3.4 – Released: Dec 11, 2017

 • Update – Plugin Framework 3.0
 • Fix – register post type issue, since it was registered only if is_admin
 • Fix – membership free shipping hooks
 • Fix – multiple membership issue when creating new one manually

Version 1.3.3 – Released: Oct 25, 2017

 • New – support to WooCommerce 3.2.1
 • New – integration with YITH WooCommerce Mailchimp 1.1.1: the admin can set Mailchimp lists in Membership plans, so when an user becomes a member he/she will be added to the selected Mailchimp lists
 • Fix – YITH WooCommerce Multi Vendor integration
 • Fix – removed possibility to create post for Membership plans
 • Fix – products in membership
 • Dev – added yith_wcmbs_add_products_in_plan_cat_tag_args filter
 • Dev – added yith_wcmbs_product_is_in_plans filter
 • Tweak – delete cron when uninstalling

Version 1.3.2 – Released: Oct 11, 2017

 • New – support to Support to WooCommerce 3.2.0 RC2
 • Fix – wordpress version number in WP_Compatibility class
 • Fix – prevent fatal error in combination with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Fix – Plan Item Order scrollable issue
 • Tweak – added CSS classes in membership information in My Account
 • Tweak – fixed yith_wcmbs_hide_price_and_add_to_cart filter name
 • Tweak – new shortcode tab style
 • Tweak – changed the_content filter priority to prevent issues with other plugins
 • Tweak – added do_shortcode for alternative contents
 • Dev – added yith_wcmbs_frontend_js_deps filter
 • Dev – added yith_wcmbs_email_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_my_account_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_email_membership_status_expiration_date filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_created action
 • Dev – added yith_wcmbs_not_enough_credits_message filter
 • Dev – added yith_wcmbs_membership_get_remaining_days filter
 • Dev – added yith_wcmbs_get_product_download_links filter
 • Dev – added yith_wcmbs_sorted_plan_items filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_name filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_link filter
 • Dev – added yith_wcmbs_shortcode_membership_download_product_links_data filter

Version 1.3.1 – Released: Mar 16, 2017

 • New – support to WooCommerce 3.0.0-RC1
 • New – added German translation (thanks to Ninos Ego)
 • Dev – added yith_wcmbs_get_restricted_items_in_plan filter
 • Dev – added yith_wcmbs_check_if_external_file_exists filter
 • Dev – added yith_wcmbs_non_allowed_post_ids_for_user filter

Version 1.3.0 – Released: Jan 02, 2017

 • New – more than one membership target product in membership plans
 • Fix – issues with formatted dates
 • Fix – tip-tip in reports
 • Fix – display date in localized format
 • Fix – issue with access restrictions in the shop page
 • Fix – check if linked file exists to prevent displaying the link
 • Fix – added WP retro compatibility
 • Tweak – added membership info column in “downloads by user” reports
 • Tweak – “Credits” field moved to Advanced tab in product (for variable products)
 • Tweak – improved subscription information in membership tip-tip (in combination with YITH WooCommerce Subscription Premium)
 • Dev – added hooks in reports
 • Dev – added action yith_wcmbs_download_report_after_graphics

Version 1.2.9 – Released on Nov 07, 2016

 • Added: Spanish language
 • Added: new reports (downloads by user and download details by user)
 • Fixed: issue in Edit Plan when adding ajax select2
 • Fixed: membership history view
 • Fixed: reports style in order page
 • Dev: added yith_wcmb_update_membership_status_allowed filter
 • Dev: added yith_wcmb_allow_status_management_by_subscription filter
 • Dev: added yith_wcbms_remove_woocommerce_product_shop_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_restore_woocommerce_product_shop_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_remove_woocommerce_product_actions action
 • Dev: added yith_wcbms_restore_woocommerce_product_actions action

Version 1.2.8 – Released on Sept 06, 2016

 • Added: user option in membership_protected_content shortcode to display content to non-members or guests or logged users only
 • Fixed: shortcode issue
 • Fixed: membership activation issue in combination with polylang

Version 1.2.7 – Released on July 19, 2016

 • Fixed: download link style
 • Fixed: protected link saving

Version 1.2.6 – Released on July 13, 2016

 • Added: protected links in posts, pages and product descriptions
 • Added: protected contents through shortcode
 • Added: “copy to clipboard” for shortcodes in Membership Plan list
 • Added: improved CSS and JS inclusion
 • Fixed: YITH WooCommerce Multi Vendor compatibility (hide alternative content if user is not enabled to see it)

Version 1.2.5 – Released on Jun 16, 2016

 • Added: Membership Free Shipping method since WooCommerce 2.6
 • Added: parameter to sort membership items in [membership_items] shortcode
 • Added: italian language

Version 1.2.4 – Released on May 31, 2016

 • Added: possibility to associate automatically membership plans to newly registered users

Version 1.2.3 – Released on May 17, 2016

 • Added: compatibility with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts 1.1.0 to allow discounts for members
 • Added: shortcode to show downloaded product links
 • Fixed: bug in memberships with user_id = 0
 • Fixed: issue with creation of download report table on multisite installation
 • Fixed: memory issue in Membership Plan settings
 • Fixed: membership access issue
 • Tweak: fixed strings

Version 1.2.2 – Released on Mar 15, 2016

 • Tweak: display membership access in Media Editor
 • Tweak: fixed Multi Vendor suborder bug ( duplicate membership )
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.2.1 – Released on Mar 10, 2016

 • Added: possibility to change the subscription id for every membership with membership advanced management enabled
 • Added: order info in membership list
 • Added: sorting for starting and expiring date in All Memberships WP List
 • Fixed: datepicker css style
 • Fixed: date bug in advanced membership management
 • Fixed: redirect bug for pages in membership

Version 1.1.1 – Released on Jan 15, 2016

Version 1.2.0 – Released on Feb 25, 2016

 • Added: membership advanced management
 • Added: possibility to hide product download links and use shortcode
 • Added: credit advanced management, admin can set different credits for every product (default is 1)
 • Added: possibility to set credits for the first term
 • Added: compatibility with Premium YITH WooCommerce Email Templates 1.2.0
 • Added: possibility to override membership email templates
 • Added: subscription status in All Memberships list
 • Added: possibility to hide price and add-to-cart button in Single Product Page, if members are allowed to download the productv
 • Added: reports for memberships purchased with subscription
 • Fixed: duplicate membership plan
 • Fixed: CSS tooltip in frontend
 • Fixed: Membership can now be activated even when cancelled Subscription is payed
 • Fixed: subscription cancel-now bug
 • Fixed: issue concering product download by admin (check credit error); now Admin doesn’t need credits to download products
 • Tweak: added hierarchical structure in “chosen for product” and post categories
 • Tweak: added buttons “Select All” and “Deselect All” for chosen field of post and product categories in Membership Plan Options
 • Tweak: added action to manage PayPal and Stripe disputes
 • Tweak: improved frontend style for membership history, download buttons and list of planned items
 • Tweak: added admin tab shortcodes to explain shortcode usage
 • Tweak: email classes and templates updated for WC 2.5
 • Tweak: improved reports
 • Tweak: changed status label from “Not Active” to “Suspended”
 • Tweak: changed labels in admin membership plan
 • Tweak: included child categories for products if parent category is selected in Membership Plan Options
 • Tweak: fixed css for metabox chosen, select and descriptions
 • Tweak: added style for download buttons in Single Product Page

Version 1.1.1 – Released on Jan 15, 2016

 • Tweak: fixed bug for current memberships without credits management

Version 1.1.0 – Released on Jan 13, 2016

 • Added: download credits management for membership
 • Added: possibility to choose limit for membership downloads
 • Added: membership and download reports
 • Added: user download reports table and graphics in orders
 • Added: status filters in Memberships WP List
 • Added: compatibility with WooCommerce 2.5 RC2
 • Tweak: fixed minor bug with bbPress
 • Tweak: fixed membership bulk actions for users
 • Tweak: fixed pot language file
 • Tweak: changed menu name Memberships in All Memberships
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.0.4 – Released on Dec 07, 2015

 • Added: possibility to hide items directly in membership plan settings page
 • Tweak: better styling management for membership item list (shortcode)
 • Tweak: improved compatibility with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Tweak: improved cron performance
 • Tweak: fixed end date calculation after pause
 • Tweak: fixed minor bugs

Version 1.0.3 – Released on Dec 01, 2015

 • Added: support for membership bought by guest users
 • Added: shortcode for showing membership history
 • Tweak: improved compatibility with YITH WooCommerce Multi Vendor
 • Tweak: added possibility to hide membership history in My Account page
 • Tweak: improved download list

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه مداد زرد، Yellow Pencil به نسخه ۷٫۲٫۴ آپدیت شد…

افزونه مداد زرد، Yellow Pencil به نسخه ۷٫۲٫۴ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Yellow Pencil:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

60 تا 90% تخفیف ویژه تمامی محصولات سایت در بزرگ ترین حراجی سال نوین وردپرس
مشاهده تخفیف ها