افزونه فرم ساز حرفه ای Quform | به نسخه ۲٫۹٫۱ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه Quform :
تغییرات نسخه های منتشر شده افزونه Quform

Changelog

 

۲٫۹٫۱

۴ June 2019

 • Fixed the form builder splitter panel order for RTL languages

 

۲٫۹٫۰

۱ June 2019

 • Added RTL support to the plugin admin pages
 • Added hooks to allow storing encrypted form values
 • Fixed not being able to submit the form more than once when using the invisible reCAPTCHA v2
 • Fixed an error submitting the form on http:// pages when the configured site URL is https://
 • Fixed the per-element field focus style selector
 • Fixed the per-element styles for the datepicker

۲٫۸٫۰

۳۰ April 2019

 • Added reCAPTCHA v3 support
 • Added a style selector for the radio/checkbox option label on hover
 • Added a filter hook for the confirmation data
 • Fixed the head script being printed when script loading is off
 • Fixed a bug where the scripts would erroneously be loaded on archive pages
 • Updated the Kendo UI (datepicker/timepicker) scripts to the latest version

۲٫۷٫۰

۰۴ April 2019

 • Added Fancybox 3 as a popup script option
 • Added hooks to allow modification of the URL of an uploaded file
 • Added hooks to allow modification of the upload URL and path
 • Added hooks when resending notifications
 • Added style selectors for the File Upload dropzone
 • Fixed an issue when creating custom elements
 • Fixed the post ID and post title being empty when the form is on archive pages
 • Fixed the “Hide form” confirmation option when the “Use Ajax” option is disabled
 • Fixed error message position when the fields have a set width with RTL

۲٫۶٫۳

۰۹ January 2019

 • Fixed an issue where HTML entities were visible in field values after migrating entries
 • Fixed group title/description styles applying to inner nested groups
 • Fixed the HTML editor height on WordPress 5.0

۲٫۶٫۲

۲۹ December 2018

 • Fixed an issue with the quform_migrator_convert_entry_value hook
 • Fixed the translations on the editor block for French and Indonesian

۲٫۶٫۱

۲۱ December 2018

 • Fixed accessibility issues with the Checkbox and Radio Button elements
 • Fixed a naming conflict with the CSS minifier class
 • Fixed the translations on the editor block for the Dutch language

۲٫۶٫۰

۸ December 2018

 • Added compatibility with WordPress 5.0 and an editor block to insert forms
 • Added a resend notification feature to the view entry page
 • Added options to set the form theme color scheme
 • Added options to set the default value on the separate parts of the Name element
 • Added the separate parts of the Name element to the export entries field list
 • Added a filter hook to filter the entry values when migrating entries
 • Added the Indonesian plugin translation
 • Fixed an issue with the Radio/Checkbox option label size when using images

۲٫۵٫۰ – ۱۱ October 2018

 • Added an option for multipart email notifications
 • Added an option to enable the WordPress editor on the Textarea element
 • Added an option to the File Upload element to add the uploaded file(s) to the WordPress media library
 • Added sortable functionality to the export entries field list, the sort order will be remembered on subsequent visits
 • Added a Visibility option to the Submit and Group elements
 • Added a {custom_field} variable to the insert variable list, to get post custom field data
 • Added a {user_meta} variable to the insert variable list, to get user meta data
 • Added an option for plain text content of the HTML element
 • Added classes and style filters for the File Upload, Checkboxes and Multiselect element values in HTML format
 • Added missing style selectors to the Name element
 • Added a responsive columns option to the Name element
 • Added an outer wrapper class for first and last pages
 • Added Date and Time format options to the form settings
 • Added DateTime format options to the form and plugin settings
 • Added an RTL option to notifications
 • Added options to show the Password field value in the email and database
 • Added an indicator when the form has unsaved changes
 • Added a tweak option to always show full dates in the entries list instead of just the time if the date is today
 • Added a {datetime} variable
 • Added a timestamp to uploaded file data array
 • Added an option to put a Sub label above the field
 • Added a $customDateFormat parameter to the formatDate function
 • Added a Settings page link to the Forms admin bar menu
 • Added an option to add CSS styles to the field placeholder text
 • Added filter hooks for the element label and admin label
 • Added filter hooks for the Page and Group label text
 • Added a filter hook for the export entries field list
 • Added a filter hook to getClientIp
 • Added a filter hook for element visibility
 • Added a filter hook for notification mailer config
 • Added a JavaScript hook when resetting the form
 • Added a JavaScript hook when navigating between pages
 • Changed the ordering of the list of forms throughout the plugin to use the same order as the Forms list page
 • Changed the support page caching functionality to run on the document ready event instead of the window load event
 • Changed the default setting to true for auto opening the Datepicker/Timepicker
 • Changed session cookie to be secure on HTTPS sites and only accessible using the HTTP protocol (httpOnly true)
 • Fixed the position of the Checkbox and Radio option labels with long label text
 • Fixed editing entries when an element has the Prevent Duplicates validator
 • Fixed the inside label position in Date and Time elements
 • Fixed the {date} and {time} variables to use the configured date/time formats or locale to determine the format
 • Fixed the dates on the entry list and entry view to use the date and time format settings
 • Fixed several edge cases with conditional logic on the Radio, Checkbox and Multiselect elements
 • Fixed the conditional logic cache
 • Fixed compatibility with WP 4.5 and 4.6
 • Fixed checkbox entry values not migrating properly
 • Fixed the Regex validator error message not migrating properly
 • Fixed tooltip classes not migrating properly
 • Fixed the tooltip custom class option
 • Fixed counts of entries in the forms list and dashboard widget to not include trashed entries
 • Fixed an issue with migrating element placeholder variables
 • Fixed the tooltip icon background color in the Minimal theme
 • Fixed the upload button text in the German translation
 • Fixed entries list table to always call getValueHtml even if the element value is empty
 • Fixed the padding/margin on the invisible reCAPTCHA
 • Fixed the function which determines if an element is in view to account for the scroll offset option value
 • Fixed the Recent entries on the Dashboard page to not include trashed entries
 • Fixed several issues using the plugin when nonces have expired
 • Fixed being able to import a 1.x form into the 2.x importer
 • Fixed the entry ID not being set on the form instance on the list/view/edit entry pages
 • Fixed the page progress not hiding when the hideForm option is enabled in the confirmation
 • Fixed the position of WordPress notices throughout the plugin pages
 • Fixed the spacing within nested bordered groups
 • Fixed the Page and Group title styles when printing the entry page
 • Fixed the inside label placement for RTL forms
 • Fixed that elements with a fixed width could overflow their container
 • Fixed an issue where the element drag and drop can stop working when collapsing groups
 • Fixed two bugs when deleting container elements where the child elements where not properly deleted
 • Fixed the quform_get_value_html hook running twice for the Textarea element
 • Increased the default max-width of Magnific Popups
 • Removed the shadow effect from input fields on Apple devices

Changelog

Note: Quform version 2 is not backwards compatible with Quform 1.x, see the blog post and migration guide for more information.

۲٫۴٫۱

۸ June 2018

 • Removed the automatic form data sanitization run during plugin upgrade (added in version 2.4.0)

۲٫۴٫۰

۸ June 2018

 • Added style selectors for the HTML element
 • Added Persian plugin translation
 • Added data sanitization to all form builder settings
 • Fixed an issue where users without the ‘unfiltered_html’ capability could add unfiltered HTML
 • Fixed an issue with the Excel 2007 entry export if the ZipArchive class is not available
 • Fixed an issue where existing logic rules would stop working when the value of a dependant option was changed
 • Fixed the form Position setting not saving properly

۲٫۳٫۰

۲۲ May 2018

 • Added a tweak option to stop IP addresses being saved with the form entry data
 • Added filter hooks to be able to modify the classes of each element wrapper
 • Added action hooks when creating the admin menu items
 • Fixed an issue where the Radio/Checkbox/Select option actions did not work on WP 4.9.6
 • Fixed an issue where the cached CSS/JS files were not regenerated after updating the plugin
 • Fixed an issue where form theme CSS was missing from combined CSS file after updating the plugin
 • Fixed an issue where the contents of the cached CSS/JS files could not be changed
 • Fixed an issue where a custom loading spinner is visible before submitting the form
 • Changed the email address validator to disallow dotless domains by default

۲٫۲٫۰

۲۰ April 2018

 • Added support for forms on cached pages
 • Added support for modifiers in the {today} variable in the Date element, e.g. {today|+1 day}
 • Added support for modifiers in the {now} variable in the Time element, e.g. {now|+2 hours}
 • Added a hook quform_entry_edit_pre_display when displaying the edit entry form
 • Added a hook quform_entry_post_process when the edit entry form is submitted
 • Added global style selectors for progress bar and progress tabs
 • Added an option to change the vertical spacing between elements
 • Added global style selectors for the Next button
 • Added per-element styles for the Next button in the Submit Button element settings
 • Fixed CSRF protection
 • Fixed a bug where other form’s entry labels are deleted when saving form entry labels
 • Fixed the layout when printing an entry
 • Fixed logic checks when using greater than/less than operators
 • Fixed the reCAPTCHA element when using the WP Rocket plugin
 • Fixed submitting all forms when clicking a Radio Button / Checkbox with the Submit on choice option
 • Fixed the Name option for the Default recipient and Default “From” not saving on the Settings page
 • Fixed not being able to tab to a File Upload field
 • Fixed the height of the enhanced Select and Multi Select fields to be the same when using the field size options
 • Fixed Date and Time element translations not saving
 • Fixed the position of the required indicator text if the label text spans two or more lines
 • Fixed the Label text color option not working in some situations
 • Fixed the File Upload field not working when inside an Android WebView
 • Fixed the enhanced select appearance on Safari
 • Fixed per-element button styles not overriding the global button styles
 • Fixed the Dynamic default value option on the Name element
 • Fixed the Duplicate validator on the Name element
 • Fixed the entry export to not include Trashed entries
 • Improved the honeypot to be more resilient against bots
 • Changed the WordPress version requirement to 4.5

۲٫۱٫۰

Note: this version is not backwards compatible with Quform 1.x, see the blog post and migration guide for more information.

۱۴ January 2018

 • Added a body padding option for notification emails
 • Added an option to translate the page progress text
 • Added a way to get a part of an array type element value using a variable tag
 • Added filter hooks when getting form values
 • Added radio and checkbox input selectors to the styling system
 • Added success message text and icon selectors to the styling system
 • Added datepicker selectors to the styling system
 • Added an option to use HTTP API requests instead of HTTPS
 • Added support for Hidden inputs being a source for logic rules
 • Added an option to the Date and Time elements to show the datepicker or timepicker when the field is focused
 • Added a readonly option to Date and Time elements
 • Added Ctrl+click to turn off a radio button when editing an entry
 • Added sorting the form list by ID by clicking the shortcode column heading in the forms list table
 • Added an option to hide the dashboard widget
 • Updated all of the plugin translation files
 • Updated the Kendo scripts to the latest stable version
 • Changed the ordering of form processing so that the entry ID is always available in success processing hooks
 • Changed the form preview to not include custom JavaScript
 • Changed the page tabs within the form builder to show the page number if the page does not have a label
 • Fixed a conflict with the Flatsome theme page builder
 • Fixed the database tables not being created on WordPress multisite
 • Fixed an issue with the submit button not extending to 100% width
 • Fixed an error submitting the form if an invalid date was entered for the min or max option in the Date element
 • Fixed an issue where the correct scripts were not being loaded after importing a form
 • Fixed an issue where the scripts were not being loaded after activating the plugin
 • Fixed an issue where the notification or confirmation settings could not be opened if the visual editor was disabled in the user’s settings
 • Fixed an issue where the visual editor popups were below the plugin popups
 • Fixed the position of the set entry label popup on the entries list
 • Fixed the links to proper documentation pages throughout the plugin
 • Fixed an issue where the icons could be missing from the plugin pages
 • Fixed an issue where the form could not be submitted if the Name element was hidden by conditional logic
 • Fixed several issues where links to plugin pages were visible even though the user did not have permission to access them
 • Fixed the visibility for the option to hide the form after submission in the confirmation settings
 • Fixed the global date and time format settings that previously did not work
 • Fixed the Select2 search input could not be focused within a form in Magnific Popup
 • Fixed the smooth scrolling script to properly scroll within popup forms
 • Fixed the submitted value of a CAPTCHA element displaying in the notification email form data
 • Fixed variables not being converted when migrating the autoreply email
 • Fixed the visible plugin menu items for non-administrator users with full plugin access
 • Fixed the validation error icon not working
 • Fixed the form preview when there is output from the quform_pre_display hook
 • Fixed a conflict with the Foobox plugin
 • Fixed notification attachments when the files are not also being saved to the server

۲٫۰٫۱

Note: this version is not backwards compatible with Quform 1.x, see the blog post and migration guide for more information.

۸ September 2017

 • Fixed empty email content in notifications when migrating 1.x forms
 • Fixed adding an empty notification when migrating 1.x forms
 • Fixed a bug which converted some filters and validators to the wrong type when migrating 1.x forms
 • Fixed conditional recipients being disabled when migrating 1.x forms
 • Fixed conditional logic rules when migrating 1.x forms
 • Fixed a bug with radio/select/checkboxes with customized values when migrating 1.x forms
 • Fixed insert variable placeholders not being converted to the new format when migrating 1.x forms
 • Fixed the form redirect not being migrated properly when migrating 1.x forms
 • Fixed an out of memory issue when the site has a lot of posts or pages
 • Fixed issues with the WPEngine PHP Compatibility Check plugin

۲٫۰٫۰

۴ September 2017

Note: this version is not backwards compatible with Quform 1.x, see the blog post and migration guide for more information.

 • Added multi-page forms
 • Added conditional logic to pages
 • Added a new Name element
 • Added a new Multi Select element
 • Added a new Column Layout element
 • Added editing entries
 • Added a duplicate element button in the form builder
 • Added more form themes
 • Added a new submit button element that can be moved around
 • Added loading spinner options
 • Added a notifications system where unlimited emails can be sent from a single submission
 • Added conditional logic to notifications
 • Added attachment options to notifications
 • Added a Confirmation system logic can be used to show a different message or redirect to a different page depending on the form values
 • Added RTL support
 • Added a label system to entries, create unlimited labels, assign labels to entries and search by label
 • Added the ability to Trash forms
 • Added the ability to Trash entries
 • Added a Migrate tool, to migrate 1.x forms and entries to this version
 • Added an Uninstall tool
 • Added options for a default recipient and default “From” to the plugin settings page
 • Added options to only load scripts on pages with forms, or by choosing specific pages
 • Added options combine the plugin CSS into a single file
 • Added options combine the plugin JavaScript into a single file
 • Added options to disable the CSS/JS for 3rd party scripts separately
 • Added options to add permissions to WordPress roles
 • Added options to add custom CSS and custom JavaScript to the site
 • Added CSRF protection
 • Added a toolbar menu for form management
 • Added an option to hide the form edit link
 • Added an option to set the smooth scrolling offset
 • Added Fancybox 2 and Magnific Popup support for popup forms
 • Added the Kendo UI Timepicker script to the Time element
 • Added many more locale options for the Datepicker and Timepicker
 • Added options for admin only, logged in only, and logged out only fields
 • Added field icon and label icon options
 • Added options to set background images and icons on Checkbox or Radio elements
 • Added support for optgroups in the Select and Multi Select elements
 • Added responsive options to forms for elements and columns
 • Changed the format of entry data when stored in the database
 • Changed the Date element Datepicker to use Kendo UI Datepicker instead of jQuery UI Datepicker
 • Changed the Date element to use a text field instead of select menus
 • Changed the Time element to use a text field instead of select menus
 • Changed Referral Program settings to be plugin-wide instead of per-form
 • Removed the email sending settings (email sending now uses wp_mail() for better integration with other plugins)
 • Removed Uniform
 • Removed jQuery UI Datepicker
 • Removed the help pages from within the plugin

۱٫۱۰٫۰

۲ June 2017

 • Added an option for the Invisible reCAPTCHA – a new set of reCAPTCHA keys will need to be generated to use this
 • Fixed the styling of the non-JavaScript reCAPTCHA

۱٫۹٫۰

۳۱ May 2017

 • Changed the File Upload element upload progress to use JavaScript (jQuery File Upload) instead of Flash (SWFUpload)
 • Fixed the upload filename filter to allow non-Latin characters in filenames
 • Replaced deprecated usage of the jQuery(window).load function

۱٫۸٫۲

۲۰ April 2017

 • Fixed an error saving new forms when the user did not have permission to view entries

۱٫۸٫۱

۲۰ April 2017

 • Fixed an issue that could affect other plugins when Quform is unlicensed
 • Fixed an issue where users with the capability iphorm_view_entries could delete entries
 • Fixed several issues where links to plugin pages and actions were visible when the user did not have capability to access them

۱٫۸٫۰

۲۰ January 2017

 • WordPress 3.3 is now the minimum requirement
 • Added IP address as column option in entry table layout
 • Added ARIA accessibility labels for the Date, Time and File Upload elements
 • Fixed an error when adding an element when using the Arabic translation
 • Fixed an error when connecting to some SMTP servers on PHP 5.6+
 • Fixed a problem on some themes where the file upload button could not be clicked
 • Fixed conditional logic on the reCAPTCHA element
 • Updated the jQuery UI themes to the latest version

۱٫۷٫۱۰

۱۸ August 2016

 • Added an option to disable [raw] tag detection which can cause conflicts with some themes
 • Added Turkish translation (credit to Fatih Mehmet Ekler)
 • Fixed a bug when searching entries with non-English characters

۱٫۷٫۹

۳۱ May 2016

 • Fixed Services_JSON PHP Notices on PHP7
 • Fixed Uniform dropdown menus on Chrome 50 on Android
 • Fixed out of memory issues when the site has a lot of large forms

۱٫۷٫۸

۲۰ April 2016

 • Fixed an issue with the reCAPTCHA validator on some servers
 • Fixed an out of memory issue on the Form Builder when the site has many forms
 • Fixed a PHP warning when adding a CSS style with no value
 • Added a new variable for the browser User Agent string

۱٫۷٫۷

۲۴ March 2016

 • Fixed an issue introduced in the last update with element labels which have custom CSS

۱٫۷٫۶

۱۱ March 2016

 • Fixed an issue with mousewheel scrolling in large popup forms in some themes
 • Fixed a couple of issues on WP 4.5 beta
 • Fixed a 404 error in the Storm form theme
 • Updated Chinese translation

۱٫۷٫۵

۱ December 2015

 • Fixed an empty value bug when submitting the Time element in 24 hour mode
 • Removed browser validation effects on the email input field

۱٫۷٫۴

۲۴ November 2015

 • Added placeholder option to elements that support it
 • Added the Regex validator as an option for the Email Address element
 • Changed the input type to email for the Email Address element
 • Fixed an issue with reCAPTCHA inside a popup form
 • Fixed an issue with the Time element if it’s empty when submitted

۱٫۷٫۳

۱۶ October 2015

 • Added ‘compact’ size option for reCAPTCHA
 • Improved responsive styles for fancybox on devices
 • Added month translation fields to the Date element settings
 • The generated CAPTCHA images are now retina ready

۱٫۷٫۲

۲۹ September 2015

 • Updated the jQuery Form script to the latest version
 • Fixed a 404 error with the Agent Uniform theme
 • Fixed dashboard widget if the form name is long
 • Fixed an issue when pasting the form shortcode into the Visual editor

۱٫۷٫۱

۲۶ August 2015

 • Added a way to call the reset form function with custom JS
 • Added minor tweaks to the React form theme

۱٫۷٫۰

۱۵ August 2015

 • Fixed an issue with Month translations when using WPML
 • Fixed the plugin update process via Ajax on the Plugins page
 • Fixed reCAPTCHA field not showing in the popup when opened more than once
 • Fixed blank options in the preview and default value for the Date field
 • Fixed drag/drop in the Form Builder on devices
 • Added an option to show headings on the Time element dropdown menus
 • Added Start hour / End hour options to the Time element
 • Added a Time validator
 • Added an option to show the content of an HTML field when viewing entry
 • Added an option to reset, clear or keep form values after submitting the form
 • Added compatibility for WP 4.3
 • Added Spanish translation (partial)

۱٫۶٫۱

۲۶ June 2015

 • Fixed a rare issue with saving entries
 • Fixed the entry layout when printing in Chrome
 • Fixed a security issue

۱٫۶٫۰

۱۷ June 2015

 • Fixed an issue with required file upload fields being allowed empty in IE10+
 • Fixed an issue with file upload fields not resetting properly in IE10+
 • Fixed a rare issue where conditional email recipient rules can break the form builder
 • Fixed a PHP warning when starting a session if the session ID contains invalid characters
 • Added a filter for read/unread entries on the entries list
 • Added Chinese translation

۱٫۵٫۳

۲۸ May 2015

 • Fixed a compatibility issue with the popup widget on some themes
 • Updated the qTip2 tooltip script to the latest version

۱٫۵٫۲

۲۷ May 2015

 • Fixed a bug with conditional logic after the form is reset
 • Fixed the reCAPTCHA language selector
 • Fixed reCAPTCHA error after the first form submission
 • Changed the loading gif to have a transparent background

۱٫۵٫۱

۱۲ March 2015

 • The SMTP password option is now a password field and not visible in the settings when a password is saved
 • Added support for using the variable {admin_email} in the email settings in the form builder
 • Added a cache for conditional logic which greatly improves performance in forms with many logic rules

۱٫۵٫۰

۱۶ January 2015

 • Added a responsive option for forms, this is enabled by default for new forms, for existing forms it can be enabled at Form Builder → Settings → Style
 • Added a new light form theme: React
 • Updated reCAPTCHA to the new version
 • Added hooks to allow the plugin JS and CSS to be enqueued conditionally
 • Added partial Swedish translation file
 • Improved speed of saving forms

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه Revolution slider ( اسلایدر ساز وردپرس ) به نسخه ۶/۰/۱۰ آپدیت شد…

افزونه Revolution slider ( اسلایدر ساز وردپرس ) به نسخه ۶/۰/۱۰ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه افزونه روولیشن اسلایدر:  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.