قالب وردپرس ثبت املاک Real Homes به نسخه ۳٫۸٫۴ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات قالب وردپرس ثبت املاک Real Homes:

 

لیست تغییرات قالب وردپرسی ثبت املاک

Updates Log

 

VERSION 3.8.4 – UPDATED ON 11TH MAY 2019

 • Fixed – Real Homes design switching page layout after WordPress 5.2 update.

VERSION 3.8.3 – UPDATED ON 15TH FEBRUARY 2019

 • Added – WhatsApp share option for property.
 • Added – Color settings for modern sticky header.
 • Added – Setting to change Agent word on modern property detail page.
 • Improved – Property gallery slider for modern to better handle portrait images.
 • Improved – Share by email option for modern.
 • Improved – Modern homepage’s code
 • Improved – Contact page’s address field support for HTML tags.
 • Fixed – Property colored label support for modern properties search results.
 • Fixed – Login related bug in modern while using reCAPTCHA
 • Fixed – Properties count on modern my properties page.
 • Fixed – Map info window on classic property detail page.
 • Fixed – Wrong phone number bug in classic that appears on iPhone.
 • Removed – Google+ share option with respect to Google policy.
 • Improved – Couple of other minor things.

VERSION 3.8.2 – UPDATED ON 30TH JANUARY 2019

 • Fixed – Header styling issues from customizer.
 • Fixed – Console messages due to duplicate form IDs.
 • Fixed – Submit property template’s location field appearance.
 • Improved – Couple of other minor things.

VERSION 3.8.1 – UPDATED ON 28TH JANUARY 2019

 • Fixed – [Any] option repetition bug in location search field.

A detailed change log with list of files modified/added/removed is included in the main theme package that you can download from themeforest.

VERSION 3.4.0 – UPDATED ON 08TH FEBRUARY 2018

 • Major Change: Refactored and reformatted code across the theme to make it even simpler to understand and easier to customize.
 • Added – Lot size field for property which is displayed with property meta on property detail page.
 • Added – Agents filter metabox for properties templates.
 • Added – Property ratings feature. A user can rate a property with comment.
 • Added – Agents support in properties shortcode and related compatibility for Visual Composer.
 • Improved – Admin side by collecting Real Homes related stuff under on admin menu.
 • Improved – Property submit image upload code.
 • Improved – Property submit code to remove empty price from database.
 • Improved – Comments relate code.
 • Improved – Added URL support to homepage features.
 • Improved – Metabox related code and fixed various bugs related to meta boxes.
 • Fixed – Agent display option bug on submit property page.
 • Fixed – RTL Styling Issues.
 • Fixed – Password update confirmation bug.
 • Fixed – Various styles bugs.
 • Added – Option to remove/change advance search label image ( Modern ).
 • Added – Search form for full width template ( Modern ).
 • Improved – Advance search form is now expandable on mobile devices ( Modern ).
 • Improved – Memberships template code for ( Modern ).
 • Fixed – Agent page bug ( Modern ).
 • Fixed – Swipe lightbox RTL issue ( Modern ).
 • Fixed – Agent section bug on homepage (Modern).
 • Fixed – Agents name on Properties List layout ( Modern ).
 • Fixed – Hard coded property status from slider ( Modern ).
 • Added – Overlay and related settings for Search Form Over Image homepage variation ( Classic ).
 • Added – Blog post tags ( Classic ).
 • Improved – Homepage features background image related code.
 • Fixed – Year Built bug ( Classic ).
 • Fixed – Lightbox settings ( Classic ).
 • Improved – Modal login appearance to fix scroll issue when using reCAPTCHA and Social Logins ( Classic ).
 • Updated – Included Plugins
 • Updated – Translation files
 • Removed – Property views feature due to various logical reasons.
 • Added – dsIDXpress Pro support for Modern design variation.
 • Added – iHomeFinder support for Modern design variation.
 • Added – Enable/Disable option for property.
 • Added – Alert note in Advance Search form widget if related settings are not configured.
 • Added – Theme color for theme widgets on (backend) widgets page.
 • Added – HTML tags support for Homepage sections description areas.
 • Added – Sidebar agent in print window.
 • Added – Pagination support to Properties VC shortcode.
 • Added – Property ID auto generation from admin side.
 • Improved – Visual Composer Properties shortcode.
 • Improved – Main menu appearance.
 • Improved – Homepage sections heading & description areas.
 • Fixed – Search page pagination when selected as Homepage.
 • Fixed – Some styling issues.
 • Fixed – Header search form overlap issue with main menu.
 • Fixed – SSL issue with Google Fonts.
 • Fixed – Minor Internet Explore issues.
 • Removed – Deprecated Customizer settings
 • Updated – Included Plugins
 • Updated – Translation files
 • Updated – Theme Documentation

VERSION 3.2.0 – UPDATED ON 16TH SEPTEMBER 2017

 • Added – iHomeFinder Optima Express plugin support for Classic design variation.
 • Added – dsIDXpress Pro plugin support for Classic design variation.
 • Fixed – Few styles related issues.
 • Updated – Translation files
 • Updated – Documentation

VERSION 3.1.0 – UPDATED ON 27TH AUGUST 2017

 • Added – Multiple agents selection support on front-end property submit page
 • Added – Customizer setting to change ‘Know More’ buttons text
 • Added – Support to change property type icons for Google Maps
 • Added – Property views graph ( bar and line) on property detail page
 • Added – An option to stick property at top on home and other listing pages
 • Added – Metabox for custom label support on property cards with custom background colors
 • Added – Whatsapp number for agent.
 • Added – Garage field in Advance Search form
 • Added – Custom icons support for property features
 • Added – Customizer setting to replace sq ft measurement units
 • Added – Polylang and Loco Translate free plugins support for translation
 • Improved – Favourite and Print buttons – For Classic Design Variation
 • Improved – Metaboxes layout and fields description
 • Replaced – Old mobile menu with Hamburger menu – For Classic Design Variation
 • Fixed – Add to favorite label’s z-index – For Modern Design Variation
 • Fixed – Customizer settings styles for RTL
 • Updated – Included Plugins
 • Updated – Translation files
 • Updated – Documentation

VERSION 3.0.2 – UPDATED ON 07TH AUGUST 2017

 • Added – Property address on the property detail page – classic design
 • Added – Property custom meta fields support through WP hook
 • Added – Terms and conditions field on the property submission page
 • Added – Property default ‘additional fields’ support on property submission page
 • Added – ۳۶۰ virtual tour support on property detail page
 • Added – Different filter controls for the similar properties
 • Fixed – Properties visual composer element errors and warnings
 • Fixed – Featured properties scroll on mobile devices
 • Fixed – Some RTL layout style issues.
 • Fixed – Some other minor style issues.
 • Updated – Included plugins.
 • Updated – Theme documentation.
 • Updated – Translation files.

VERSION 3.0.1 – UPDATED ON 25TH JULY 2017

 • For Modern Design Variation.
  • Added – Confirmation buttons to remove property on my properties page.
  • Added – Google fonts support.
  • Added – Styles ( color controls ) customizer settings.
  • Improved – Sorting select box for properties pages.
  • Improved – Contact page’s map styles.
  • Improved – Page’s heading.
  • Improved – Property submit map styles.
  • Improved – Spacing on homepage.
  • Improved – News/Blog page styles.
  • Fixed – Widgets spacing on property detail page.
  • Fixed – Pagination’s next and previous buttons.
  • Fixed – Agent’s mobile and office numbers positions.
 • Improved – WPML configuration XML file to support various customizer settings added in recent updates.
 • Fixed/Improved – Various small things.
 • Updated translation files.

MAJOR VERSION 3.0.0 – UPDATED ON 6TH JULY 2017

 • Restructured overall codebase to add a completely new design variation named “Modern”.

VERSION 2.7.0 – UPDATED ON 17TH MARCH 2017

 • Added – User memberships with PayPal, Stripe and Bank Transfer as Payment Options.
 • Added – Stripe payments for individual properties. ( Can be used instead of Memberships ).
 • Added – Support of MailChimp for WordPress Plugin.
 • Added – V2 Google reCAPTCHA ( replaced old reCAPTCHA with new V2 reCAPTCHA with seamless switching for existing websites ).
 • Added – Google reCATPCHA support for login, register and forgot password forms for SPAM protection.
 • Added – Auto generated Property ID for front end property submit form ( can be enabled/disabled from settings ).
 • Improved – Property Gallery lightbox to show/hide image title in lightbox.
 • Improved – Property Gallery lightbox to show/hide image title in lightbox.
 • Improved – Min Beds and Baths fields to accept 0 as value.
 • Improved – Modal dialog for login, register and forgot password.
 • Improved – Space utilization for mobile screens.
 • Fixed – Duplicate file bug on property submit page.
 • Improved various parts of Real Homes theme code for better user experience.
 • Updated Visual Composer plugin.
 • Updated Revolution Slider plugin.
 • Updated Documentation

VERSION 2.6.4 – UPDATED ON 9TH DECEMBER 2016

 • Added – Order manager for homepage sections in customizer. This will help you change the order in which homepage sections appear on front end.
 • Added – New design variation for featured properties section on homepage.
 • Added – New design variation for partners section on homepage.
 • Added – iHomeFinder Optima Express compatibility.
 • Improved – WPML translation support for features section on homepage.
 • Improved various parts of Real Homes theme code for better user experience.
 • Updated translation files.
 • Updated Visual Composer plugin.
 • Updated Revolution Slider plugin.

VERSION 2.6.3 – UPDATED ON 24TH OCTOBER 2016

 • Added a features section for homepage. This new section is fully customizable and You can add 3,2 or 1 column features section with related heading and description. Visit Real Homes demo to check it out.
 • Added center variation for Real Homes header. So now you can display a center aligned header if you want. Visit Real Homes demo to check it out.
 • Added spiderify effect for overlapping map markers.
 • Improved print styles.
 • Improved lightbox video.
 • Fixed a conflict with WooCommerce.
 • Provided color settings for blog/news and gallery pages.
 • Improved various parts of code with respect to recent updates in WordPress.
 • Improved metaboxes related code
 • Updated translation files.
 • Updated Revolution Slider plugin

VERSION 2.6.2 – UPDATED ON 19TH SEPTEMBER 2016

 • Added performance improvement settings for JS and CSS in ?Customizer > Misc? section. If JS setting is enabled then one JS file is loaded instead of thirteen JS files and if CSS setting is enabled then compressed version of various css files are loaded to optimise page load speed.
 • Combined three main CSS files to reduce the number of CSS files loaded in a page.
 • Removed setting to disable responsiveness.
 • Updated couple of 3rd party scripts to their latest versions.
 • Fixed various styling issues, Including the ones related to RTL.
 • Improved translation support for ?Results? word on search template.
 • Updated translation files.
 • Updated documentation.

VERSION 2.6.1 – UPDATED ON 9TH SEPTEMBER 2016

 • Added new feature that allow visitors to compare properties. This feature can be enabled/disabled from settings.
 • Added Spanish translation ( Done by a hired professional )
 • Added support for social login. Now a user can login using any of the main social network.
 • Fixed – WPML conflict with properties list in WordPress dashboard that appeared after recent update in WPML.
 • Added comments support for property detail page.
 • Added info box for map icon on property detail page.
 • Added customizer setting to modify search behaviour of beds and baths fields.
 • Added customizer settings to modify theme?s typography using any Google Fonts.
 • Did various other minor improvements in overall theme.
 • Updated font awesome to version 4.6.3
 • Updated translation files.
 • Updated documentation.
 • Updated Visual Composer plugin included within the package.

VERSION 2.6.0 – UPDATED ON 26TH JULY 2016

 • Added completely new module for homepage Search Form Over Image with all related settings to customize it.
 • Added excerpt support for Agent custom post type
 • Added parent property field in submit property form
 • Refactored submit property code and placed each field into separate file to make it easy for users to override fields in child theme.
 • Added live customizer settings to show/hide any field in submit property form.
 • Improved submit property code and fixed couple of minor bugs
 • Change video lightbox theme for property detail page
 • Fixed Google Maps infowindow open close issue
 • Fixed dsIDXpress https related issue
 • Updated translation files.

VERSION 2.5.6 – UPDATED ON 1ST JULY 2016

 • Added Google Maps API key settings in ?Customizer > Misc? panel
 • Added next/previous navigation for property and blog post
 • Added clear all option for select boxes in properties list templates meta boxes
 • Added social fields for user profile page in WordPress admin side
 • Added instagram icon for agent
 • Added option to display featured properties on top in search results
 • Added new meta boxes to store property owner information. This information is not displayed on front end.
 • Added TinyMCE editor for property submit page
 • Added phone filed in agent?s contact form
 • Added option to display homepage properties randomly
 • Added scroll to top button color change options
 • Added styles for Mortgage Calculator plugin – https://wordpress.org/plugins/mortgage-calculator/
 • Added styles for Quick and Easy Tweets Plugin – https://wordpress.org/plugins/quick-and-easy-tweets/
 • Improve property map infobox by closing previously opened inbox
 • Improved meta boxes related code
 • Improved properties shortcode styles for floor plans description area
 • Fixed horizontal scroll issue
 • Fixed limited number of pending properties issue in admin side
 • Removed Google Analytics Settings due to security concerns, It is recommended to use a plugin for this purpose. For example https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/
 • Updated language files
 • Fixed couple of other minor bugs
 • Updated Visual Composer plugin
 • Updated Revolution Slider plugin
 • Updated Documentation

VERSION 2.5.5 – UPDATED ON 15TH APRIL 2016

 • Updated theme code to replace deprecated functions and make the theme compatible with WordPress 4.5
 • Added customizer settings to provide CC and BCC email addresses for contact page form.
 • Fixed a minor bug related to min beds and min baths
 • Fixed couple of other minor bugs
 • Updated Visual Composer plugin
 • Updated Revolution Slider plugin
 • Updated Documentation

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

قالب وردپرس فروشگاهی باکس شاپ | BoxShop به نسخه ۱٫۱٫۹ آپدیت و منتشر شد

قالب وردپرس فروشگاهی باکس شاپ | BoxShop به نسخه ۱٫۱٫۹ آپدیت و منتشر شد

جهت خرید این محصول اینجا کلیک کنید.   لیست آپدیت و تغییرات قالب باکس شاپ  

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.