تخفیف ویژه 80 درصدی بمدت سه روز

افزونه ویژه صفحه ساز ویژوال کامپوزر | Visual Composer |به نسخه ۶٫۰٫۵ آپدیت شد…

لیست تغییرات و آپدیت های ارائه شده برای افزونه visual composer :

   جهت خرید افزونه Visual Composer کلیک کنید… 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه Visual Composer

 

۱۷٫۰۷٫۲۰۱۹ - ver 6.0.5
 - Fix: LESS vendor folder available
 - Fix: All Media in Text Block works properly

۱۵٫۰۷٫۲۰۱۹ - ver 6.0.4
 - Fix: Element API works properly for 3rd party elements
 - Fix: Post grid filter displayed properly
 - Fix: Custom CSS editor does not remove "" 
 - Fix: Directory name typo for Instagram filter files corrected
 - Fix: Templates import API does work correctly
 - Fix: Row design options settings for elements in templates works properly
 - Fix: WooCommerce cart element works properly
 - Fix: Option "Save as a template" for a row is available
 - Fix: Elements edit form displayed correctly
 - Fix: Warning message for PHP function `htmlspecialchars`
 - Fix: Custom post types taxonomies work in Post Grid element
 - Fix: Revolution Slider output content properly

 

Version & Date
Features
۱۷٫۰۵٫۲۰۱۹ – ver 6.0.2
 • Fix: Container elements controls in Backend Editor
 • Fix: Tour element class error
۱۵٫۰۵٫۲۰۱۹ – ver 6.0
 • Update: Compliance with coding standards
 • Update: jQuery Waypoints update to the latest version
 • Update: Fallback for previews added
 • Fix: Pageable container autoplay
 • Fix: Hover box does not flip on iOS devices
 • Fix: Responsive media queries work properly
 • Fix: WooCommerce products pages in preview mode
 • Fix: Data source for Post Grid works with correct taxonomies
 • Fix: Design options for elements work in preview mode
 • Fix: The Editor got broken after adding many images
 • Fix: The posts source got broken in Post Grid after importing data

 

۱۳٫۰۲٫۲۰۱۹ - ver 5.7
 - Update: Compatibility with PHP 7.3
 - Fix: WooCommerce corrected editable role
 - Fix: Page preview styles independent from view page
۲۷٫۱۱٫۲۰۱۸ - ver 5.6
  - Update: Compatibility with WordPress 5.0
۱۱٫۱۰٫۲۰۱۸ - ver 5.5.5
 - Fix: SSL issues for fonts
 - Fix: Gutenberg improvements

۰۸٫۰۹٫۲۰۱۸ – ver 5.5.4
– Fix: Link selector works properly in Backend editor

۰۷٫۰۹٫۲۰۱۸ – ver 5.5.3
– Added: RTL control toggle added for columns
– Fix: Accordion control styles display properly in Role Manager settings
– Fix: Plugin update notice works properly
– Fix: RTL works properly with full screen rows
– Fix: Single Image elements are counted into Yoast SEO sitemap
– Fix: Post grid id applied properly to reduce number of records in wp_postmeta
– Fix: Exception works properly in Post Grid
– Fix: SSL timeout on activation
– Fix: Link selector works properly in Frontend and Backend editors
– Fix: Simplified controls in Design Options save border color
– Fix: Empty space in class name removed for inner column
– Fix: Post grid display proper number of posts specified

۲۷٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5.2
  - Fix: "WPBMap Uncaught Exception" for modifyParam API method
۲۲٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5.1
  - Fix: "WPBMap Uncaught Exception" for dropParam and addParam API methods
۰۷٫۰۶٫۲۰۱۸ - ver 5.5
  - Added: Undo/Redo operations available for the editor actions
  - Added: Gutenberg compatibility elements to insert Gutenberg blocks in the WPBakery layout
  - Added: 5 columns grid layout for rows
  - Added: RTL support for the full width rows
  - Added: Settings to enable/disable Gutenberg plugin
  - API Added: vc_shortcode_prepare_atts to update prepared shortcode attributes
  - API Added: vc_map_get_attributes to add new, modify all compiled attributes
  - API Added: vc_basic_grid_filter_query_filters to modify custom query in posts grid.
  - API Added: vc_is_valid_post_type_be to disable/enable Backend Editor for several post type
  - API Added: vc_show_button_fe to show Edit With WPB in Frontend Editor
  - API Update: vc_shortcode_output added shortcode tag in attributes
  - Update: Order by "include" added to WooCommerce
  - Update: WooCommerce elements default order/orderby synchronized
  - Update: Isotope/Masonry library version update
  - Update: Performance improvements for the Frontend Editor loading
  - Update: Performance improvements for the Editor Save
  - Update: Performance improvements for the Posts Grid loading
  - Update: WPML compatibility for posts/front pages
  - Update: RevSlider compatibility improvements
  - Update: Ninja Forms compatibility improvements
  - Update: ChartJS library update
  - Update: vc_wpautop, vc_wpnop versions updated
  - Fix: PHP 7.2 compatibility improvements
  - Fix: Post Slider custom links work properly
  - Fix: Extra p tags in grid removed
  - Fix: Blog page design options work properly
  - Fix: WPML single image translation available
  - Fix: HoverBox element on iOS and Firefox improvements
  - Fix: Builder.parse in frontend
  - Fix: Custom OnClick action in buttons for Posts Grids
  - Fix: Shortcode attributes update by reference inside filter vc_shortcode_output
۰۸٫۰۳٫۲۰۱۸ - ver 5.4.7
  - Fix: Custom shortcode mapping

۰۷٫۰۳٫۲۰۱۸ - ver 5.4.6
  - Update: Compatibility with PHP 7.2 added
  - Update: Compatibility filters for WP Toolset added
  - Update: French translation updated
  - Update: Persian translation updated
۲۴٫۱۱٫۲۰۱۷ - ver 5.4.5
  - Fix: Firefox tinymce and vc_link issue
  - Fix: WooCommerce vendor categories list
۱۶٫۱۱٫۲۰۱۷
 - ver 5.4.4
  - Fix: TinyMCE Saves linebreaks

۱۵٫۱۱٫۲۰۱۷ - ver 5.4.3
  - Added: Shortcode support in raw_html
  - Added: More filters for vc_btn shortcode
  - Update: Shortcode automapper admin content escaping
  - Fix: Improve WordPress 4.9 tinyMCE support
  - Compatibility: with WordPress 4.9
  - Compatibility: with WP Tool Set plugin

۱۲٫۱۰٫۲۰۱۷ - ver 5.4.2
  - Fix: "Update failed: Download failed. A valid URL was not provided." 

۱۲٫۱۰٫۲۰۱۷ - ver 5.4
  - Update: WPBakery page builder logo update
  - Update: Navigation bar color schema in Backend and Grid Builder
  - Update: TweetMe text update with WPBakery data
  - Update: FontAwesome library update
  - Update: PO/MO files with new strings
  - Fix: Param saving dependant on checkbox
  - Fix: Extra javascript loading with Yoast SEO activated
  - Fix: Double shortcode parsing in WPB field
  - Fix: Checkbox param value repeat inside param group
  - Fix: Fixed encodeUriComponent
  - Fix: Device icons for column responsiveness
  - Fix: WPML vendor
  - Fix: ZigZag separator display on Firefox
  - Fix: Element presets category merge

۱۵٫۰۹٫۲۰۱۷ - ver 5.3
  - Update: WordPress native color interface
  - Update: New interface icons
  - Update: New SVG element icons
  - Update: FontAwesome library is updated
  - Update: With new color scheme comes new name WPBakery Page Builder

۰۳٫۰۸٫۲۰۱۷ - ver 5.2.1
  Update: Function add_shortcode_param returned
  Update: Function get_row_css_class returned
  Update: Function wpb_map returned
  Fix: std fixed for attribute types nested in a param group
  Fix: vc_js error on frontend editor
  Fix: Font dropdown in TinyMCE for WordPress 4.8.1

۰۶٫۰۶٫۲۰۱۷ - ver 5.2
  Added: RTL support
  Added: HoverBox content element
  Added: ZigZag separator content element
  Added: Parallax effect added to columns
  Added: video background added to columns
  Update: element presets work as My Elements in Add Element window
  Update: drag and drop control in Role Manager
  Update: deprecated functions removed
  Update: Arabic translation
  Update: Russian translation
  Update: Spanish translation
  Fix: TinyMCE performance in Backend editor
  Fix: remove obsolete function designOptions
  Fix: Layer Slider compatibility issues
  Fix: templates user access
  Fix: shortcode saving in fe adds 0="" 
  Fix: duplicate icons when adding custom icon font
  Fix: subscriber see WPBakery Page Builder welcome page
  Fix: WPML vendor issue
  Fix: page returns 0 when clicking add to cart from grid template
  Fix: shortcode regexp for dash in shortcode name
  Fix: preg_replace result, replacement and extra space
  Fix: filesystem error when saving design options (css) in settings
  Fix: woocommerce product id in grid api
  Fix: tabs/tours/accordions role access

۰۴٫۰۴٫۲۰۱۷ - ver 5.1.1
  Added: extra security check for grid ajax calls to harden security

۰۹٫۰۳٫۲۰۱۷ - ver 5.1
  Added: Element Id for all elements
  Added: Image size control for Grid Builder media elements
  Update: Grid Builder Backend editor style user interface
  Update: List of available Google Fonts
  Fix: getJSON backward compatibility for jQuery
  Fix: vcIcon font family
  Fix: postDeactivate redirect url
  Fix: Extra isset check in case if vc_remove_param
  Fix: Not all child categories are displayed in the drop-down
  Fix: Autocomplete param sorting
  Fix: Shortcode mapper and shortcodes with dashes
  Fix: Can not read property of 'IndexOf'
  Fix: Custom CSS textarea height
  Fix: Missing scrollbar for view preset
  Fix: Fix vc_gitem_template_attribute_post_image_url warning for array_merge
  Fix: Box-shadow and borders for twenty-seventeen
  Fix: Media query for added css files
  Fix: Increase gap in edit form for google fonts
  Fix: Hiding all "Tabs" in tab module still displays active item
  Fix: php 7.1 compatibility issues
  Fix: Section save as template option

۱۷٫۱۱٫۲۰۱۶ - ver 5.0.1
  Improved: Auto update process on hostings with wrong chmod on /tmp directory
  Fixed: CSS Animation "none" works differently on save
  Fixed: Prettyphoto jumps up on closing in firefox
  Fixed: Section in template breaks
  Fixed: Warning for array_merge in vc_gitem_template_attribute_post_image_url

۰۹٫۱۱٫۲۰۱۶ - ver 5.0
  Added: WPBakery Page Builder Template Library with downloadable templates
  Added: Section element to combine rows
  Added: Material icon set to icon libraries
  Added: Animate CSS animations
  Added: template saving for section and row
  Update: all elements has CSS animation attribute
  Update: UI of element preset saving
  Update: editor controls with retina friendly icon set
  Update: IE8-9 support files removed
  Update: compatibility with Ninja Forms
  Update: less.js version update for better performance
  Update: activation/deactivation mechanism
  Update: iconpicker performance
  Fix: php notice for default post type
  Fix: php notices for post save
  Fix: autocomplete element removing indexes
  Fix: warning foreach for acf grid shortcodes
  Fix: activation state on multisite
  Fix: custom heading google fonts loading
  Deprecated: class license methods in favor of 4.8
  Deprecated: droppable and draggable methods in javascript for rows

۰۷٫۰۹٫۲۰۱۶ - ver 4.12.1
  Fixed: backend editor loading - getContent in case if #content doesn't exists
  Fixed: Grid item background image URL quoting
  Fixed: Entypo icons
  Fixed: Templates preview element icons
  Fixed: Remove extra next/prev buttons for prettyPhoto
  Fixed: Lightbox in firefox
  Fixed: Empty content welcome block for latest woocommerce
  Fixed: Hook into the YoastSEO:ready event directly.
  Fixed: Disable scrollTo when autoplay enabled
  Fixed: PrettyPhoto is-single hover controls
  Fixed: Grid Item ajax response rendering when no posts found
  Updated: Make old names for deprecated elements
  Updated: Old buttons and CTA removed from add element list
  Updated: FontAwesome to 4.6.3

۰۸٫۰۶٫۲۰۱۶ - ver 4.12
  - Added: Set default templates for post types
  - Added: Option to disable/hide row
  - Added: ’nofollow’ attribute option for links
  - Added: onclick action option for links
  - Improved: CSS file loading
  - Improved: Custom Heading added to Toggle(Faq)
  - Improved: Compatibility with qTranslate X and Polylang
  - Improved: French translation files
  - Fixed: White line in grid on mac chrome
  - Fixed: vc_vendor for Yoast
  - Fixed: Post grid and post masonry grid settings
  - Fixed: Lightbox prettyPhoto JS
  - Fixed: Shortcode mapper default value
  - Fixed: Server resource control
  - Fixed: textarea_raw_html in param_group
  - Fixed: Image doubling in masonry grid
  - Fixed: Locale file for Japanese
  - Fixed: Contact Form 7 search by title
  - Fixed: Version display on Welcome page
  - Fixed: Equal Height on IE11
  - Fixed: ‘js_composer_front.min.js and Masonry component
  - Fixed: Ability to disable accordion scroll
  - Fixed: ‘Add Template’ and WPML conflict
  - Fixed: Autocomplete field
  - Fixed: PrettyPhoto navigation in Image Carousel
  - Fixed: Loop builder in grid
  - Fixed: Woo Commerce product settings

۰۷٫۰۴٫۲۰۱۶ - ver 4.11.2
  - Added: Compatibility with WP 4.5
  - Added: Filter for database query limits
  - Improved: Input Sanitization
  - Improved: TGMPA compatibility
  - Improved: Pageable Container Back button behaviour
  - Improved: vc_siteAttachedImages now uses get_posts instead of direct query
  - Improved: Ordering by meta key in grid elements
  - Improved: loop param work with multiple taxonomies selection
  - Fixed: Google maps scroll behaviour
  - Fixed: Initial loading for Masonry Media Grid
  - Fixed: Advanced Custom Fields vendor initialization
  - Fixed: Post Grid filter taxonomy names collapsing

۱۶٫۰۳٫۲۰۱۶ - ver 4.11.1
  - Fixed: WPML + Image selection is working again
  - Fixed: vc_remove_param() + Custom WP Theme Front-end editor broke Text block

۱۰٫۰۳٫۲۰۱۶ - ver 4.11
  - Added: New predefined templates added
  - Added: Mono Social icons added to icon library list
  - Added: 'All' text in grid element filters can be modified in param window
  - Added: Gradient button style for buttons
  - Added: Grid element initial loading controls (including 'Disable' option)
  - Added: TweetMe Button content element params description added
  - Update: WordPress 4.5 compatibility added
  - Update: Additional element description in Backend editor
  - Update: Video background autoplay on mobile devices
  - Update: Refactor grid params array system
  - Update: In some cases relative path to admin-ajax.php returned 404, replaced with full path
  - Fixed: Russian language adds new content tab
  - Fixed: Content display on video background in IE10
  - Fixed: wp_get_attachment_url work with arg
  - Fixed: php7 array slice indexes
  - Fixed: '_self' attribute fix in CTA and button
  - Fixed: get_currentuserinfo() updated
  - Fixed: Full height row and iteration issue
  - Fixed: ACF foreach warning fixed
  - Fixed: Link stripping from images added from "Add Media" 

۰۹٫۰۲٫۲۰۱۶ - ver 4.10
  - Added: Compatibility with option to add ACF to page
  - Added: Video width and alignment controls
  - Added: Parallax speed parameter added
  - Added: Category and Author elements added to Grid Builder
  - Added: Link to author in Grid Builder
  - Update: License tab available with 'set as theme’
  - Update: TweetMe button updated to support new styles
  - Update: Fontawesome library updated
  - Update: Grid Builder templates include user templates
  - Fixed: Add Media image sorting in WYSIWYG
  - Fixed: Single image preview in Grid Builder
  - Fixed: WP Theme 2016 underline fix
  - Fixed: Tabs outline style fix
  - Fixed: Iconpicker icons rendering on category change
  - Fixed: ACF fields rendering in Grid Builder

۱۲٫۰۱٫۲۰۱۶ - ver 4.9.2
  - Fixed: "Editing an existing Post Grid, page IDs are displayed instead of titles." 
  - Fixed: Extra CSS class name for single image in post grid
  - Fixed: Third elements not working in templates
  - Fixed: WPBakery Page Builder button is now added even if post doesn't support title
  - Fixed: Yoast + single image without default value
  - Fixed: Grid builder on multisite
  - Fixed: 404 error on WP multisite
  - Improved: Tab activation through menu (links on same page)
  - Improved: PHP7 compatibility

<a href="http://go.wpbakery.com/release-notes">Past versions changelogs.</a>

\

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه امنیتی Wordfence Security – نسخه پرو به نسخه ۷٫۴٫2 آپدیت شد…

افزونه امنیتی Wordfence Security – نسخه پرو به نسخه ۷٫۴٫2 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییراتWordfence Security :  

2 دیدگاه تاکنون ثبت شده است ، نفر بعدی شما باشید!

 • ·

  سلام. این افزونه‌ای که گذاشتین یه گیری داره.
  اول روی هاست نصب کردم، اررو می‌داد.
  رفتم دیدم پرمیژن‌های بعضی از فولدرهاش بهم ریخته.
  بعدش توی لوکال تست کردم، دیدم قالب اررور میده.
  از یه سایت فارسی دیگه یکی دانلود کرده بودم، تست کردم اون اوکی بود.
  لطفا بررسی بفرمایید. ممنون.

  • سلام
   لطفا روی سیستمتون فولد افزونه رو ویرایش کنید و در انتهای نام افزونه ۲ قرار بدید و مجددا نصب کنید.

   با تشکر

ارسال دیدگاه