قالب وردپرس چند منظوره زفایر به نسخه ۴٫۵ آپدیت شد…

نسخه ۴٫۵ - شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۶

ADDED: Maintenance Mode option – now it’s possible to show only specific page for all site visitors (not logged in users), this is useful when your site is under construction. Additionally it’s possible to enable “503 Service Unavailable” status for search engines.
ADDED: “Back to top” button options – now it’s possible to disable that button, change its position, background color and scroll distance when the button will be appear
IMPROVED: Theme Options page:
now slider controls values are changeable via mouse scroll wheel for better convenience
now it takes into account user language set in WordPress profile settings
now main navigation is fixed on the screen for better convenience
fixed some visual bugs with RTL languages
IMPROVED: Typography options:
improved preview box for Regular Text and Headings – now text sizes are changing live when you change related options
added option to enable italic style of headings H1-H6 separately
added option to set font-weight of headings H1-H6 separately
IMPROVED: support of custom modifications:
added ability to add custom content to tiles of Portfolio element via ‘us_before_portfolio_item_anchor_html’ and ‘us_after_portfolio_item_anchor_html’ actions
added ability to override ‘us_comment_start’ and ‘us_comment_end’ functions via child theme
IMPROVED: Dropdown element in header:
now WPML switcher flag images have alt attribute with language code
fixed bug when double slashes are added to links with “#” and “?” symbols
IMPROVED: Portfolio popup window – now it doesn’t show navigation arrows when “Sided Navigation” option is off in Theme Options > Portfolio Options
IMPROVED: theme elements preloader – now it takes appearance type from “Preloader Screen” option (if it enabled)
UPDATED: Translation files
FIXED: bug when columns hidden on tablets are not shown on screens with 900-991px width when “Disable extra features of Visual Composer” is off
FIXED: case of fatal error when VC original shortcodes (which are not supported by Impreza) were added to the content
FIXED: bug when Author page doesn’t take images size set in Theme Options > Blog Options > Archive Pages
FIXED: bug when double quotes symbols added into Button text are cut on the frontend
FIXED: rare bug when WooCommerce products lose its variations after theme update
FIXED: bug when new image size created in Theme Options has “Any x Any” name
FIXED: aspect ratio of video previews of posts with video format in all blog lists
FIXED: some inconsistent appearance of Page Scroller navigation dots
FIXED: bug when Tour sections are closing on scroll on small screens
FIXED: bug when attachment page shows extra image near the footer
FIXED: some minor bugs

نسخه ۴٫۴٫۱ - شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

FIXED: extra left and right paddings in Title Bar on Portfolio Pages
FIXED: not working Material icons in IE11 and EDGE

نسخه ۴٫۴ - شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ADDED: option to manage Image Sizes – now it’s possible to specify sizes of images in most theme elements to improve page loading speed (check this article for more infoo)

ADDED: option to set Site Icon, which just repeats WordPress functionality for better convenience

ADDED: option to lazy load Google Fonts to improve page loading speed

IMPROVED: Title Bar Options:

added ability to set all Title Bar options globally for all website pages or for specific page types (portfolio pages, blog posts, archive pages, shop and product pages)

added new options to control background-repeat and background-position (both in Theme Options and in meta box options)

IMPROVED: Portfolio module:

renamed “Portfolio Item(s)” to “Portfolio Page(s)” for better understanding

added ability to display breadcrumbs in Title Bar (like on regular pages)

removed navigation arrows in Title Bar to avoid user experience issues

IMPROVED: Blog:

added Images Size option for Blog content element

added Featured Image Size option for blog posts

added Images Size option for Related Posts

added Images Size option for Blog Home page, Archive pages, Search Results page

IMPROVED: Single Image element – added 3 new styles: Outlined, Simple Shadow, Colored Shadow

IMPROVED: loading of Material Icons – removed link to external CSS file to improve page loading speed

IMPROVED: accessibility of theme elements with anchors including Social Links

IMPROVED: interface of content elements in Visual Composer Backend Editor

IMPROVED: support of Templatera plugin – fixed Row appearance issues

UPDATED: Ultimate Addons to version 3.16.12 (changelog)

UPDATED: Header Builder to version 1.0.4

UPDATED: Translation files

FIXED: Portfolio element bug when tile with custom link doesn’t allow to open pages of following tiles in a popup

FIXED: bug when meta box (Header, Title Bar, Sidebar, Footer) options don’t work for custom post types

FIXED: bug when lightbox doesn’t work in Single Image after update to 4.3

FIXED: row background video appearance for RTL sites in IE11 and EDGE

FIXED: incorrect appearance of Contact Form icons in IE11

FIXED: some minor bugs

نسخه ۴٫۳ - دوشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

ADDED: options to disable Portfolio and Testimonials modules

ADDED: compatibility with WooCommerce 3.0:

enabled modern zoom gallery on product page (Example)

fixed incorrect appearance of some elements

fixed adding to cart via ajax

IMPROVED: Addons page:

added free plugins which are fully supported by Impreza (WooCommerce, Contact Form 7)

fixed issue when error message appears without error itself

improved interface of installing and activating actions

IMPROVED: Website Performance options:

swapped “Enable theme-disabled features of Visual Composer” option to “Disable extra features of Visual Composer” option for better understanding

added “Disable jQuery migrate script” option to remove extra default WP script file

removed extra “Minify theme CSS files” option – now theme always uses minified files

IMPROVED: Custom CSS and Custom HTML areas in Theme Options:

now they’re located in a separate “Custom Code” tab and stretched to a screen height

added search by code inside every field via CTRL + F

IMPROVED: Images Size option (used in Image Gallery, Single Image, Portfolio elements) – added size values from WooCommerce when it is installed

IMPROVED: Portfolio Items sided navigation – now it displays images with better quality on small screens

IMPROVED: Footers module – added ability to control capabilities to manage footers by user role

IMPROVED: WP Custom Menu element – added option to change font size of menu items

UPDATED: Ultimate Addons to version 3.16.10 (changelog)

UPDATED: Visual Composer to version 5.1.1 (changelog)

UPDATED: Demo Import files

UPDATED: Translation files

FIXED: display of ID in VC elements used by default in the theme (Column, Text Block, Tabs, Accordion, Tour, Video Player, WP Custom Menu)

FIXED: bug when Portfolio with “Load More” or “Infinite Scroll” doesn’t load items if site uses WPML plugin

FIXED: extra padding of Accordion & Toggles elements when Ultimate Addons is installed

FIXED: bug when column with large image has an extra height in IE11

FIXED: issue when Main Menu appear in delay on loading page

FIXED: incorrect appearance of carousel arrows in IE11

FIXED: button size option in Contact Form element

FIXED: some minor bugs

نسخه ۴٫۲ - شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

ADDED: new Page Scroller element – now it’s possible to jump through page sections via mouse scroll or via swipe gesture on touch screens. Also it’s possible to display navigation dots on screen side (Example)

ADDED: Testimonials categories – now it’s possible to display testimonials of specific categories only

IMPROVED: Portfolio element:

added ability to display items as carousel with related options: arrows, dots, auto rotation (Example)

added option to choose size (generated thumbnail) of images in tiles

added ability to change global responsive behavior of portfolio tiles

added “16:9” value for Items Aspect Ratio option

added ability to set “1 column” or “6 columns”

IMPROVED: Blog element:

added ability to display posts as carousel with related options: arrows, dots, auto rotation (Example)

added ability to change global responsive behavior of posts in blog lists

IMPROVED: Logos Showcase and Testimonials elements:

added option to center first item in Carousel mode, which allows to cut edge items with even quantity

added option to slide by several items instead of one in Carousel mode

added default preloader for Carousel mode

IMPROVED: Row element – added “Disable Sticky Row at width” option which allows to use Sticky Row on small screens

IMPROVED: Single Image element – added option to show image title and description like in Image Gallery element

IMPROVED: Main Menu header element – added option to disable animation of dropdowns

UPDATED: Ultimate Addons to version 3.16.9 (changelog)

UPDATED: Revolution Slider to version 5.4.1 (changelog)

UPDATED: Visual Composer to version 5.1 (changelog)

UPDATED: Google Fonts list in Typography options

UPDATED: Header Builder to version 1.0.3

UPDATED: Demo Import files

UPDATED: Translation files

FIXED: appearance of categories checkboxes in Blog and Portfolio Grid settings with RTL languages

FIXED: issue when blog with “Load More” button doesn’t load posts if site uses WPML plugin

FIXED: issue when page with small content has an extra scroll bar on mobile screens

FIXED: semantics of UpSolution widgets titles to correspond to WordPress widgets

FIXED: styling issues of Gravity Forms when “Output CSS” option is disabled

FIXED: incorrect appearance of IconBox with “left” icon position in Safari 9

FIXED: display of extra class name in WP Custom Menu element

FIXED: bug when not sticky header overlapped by sticky row

FIXED: some minor bugs

نسخه ۴٫۰٫۲ -چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

IMPROVED: Google Maps API key option – now it is located in Theme Options > General Settings, this allows to avoid adding the key to every Google Maps content element

UPDATED: Ultimate Addons to version 3.16.8 (changelog)

FIXED: issue when Responsive options of columns don’t work for mobiles (columns always have been stacked into a single column)

FIXED: issue when Contact Form element doesn’t allow to set custom colors for its button

FIXED: issue when some videos don’t have fullscreen mode in Portfolio Item popup

FIXED: issue when Custom Menu in Footer shows debug notice

FIXED: alignment of mobile Main Menu in Vertical Header

نسخه ۴٫۰٫۱ -جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

FIXED: missing “wpb_text_column” CSS class in all Text Blocks, that may cause incorrect visual appearance

نسخه ۴٫۰ -پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

ADDED: new Footers module (custom post type):

now it’s possible to add ANY content element into website Footer (instead of WordPress widgets only)

now website Footer can be customized via Visual Composer like regular page – it’s possible to have 3 or more different sections in a website Footer (instead of predefined Top & Bottom) and change its colors, height, width, columns quantity and apply many other options

now it’s possible to have several website Footers with different content, and display specific Footer on specific page

ADDED: new Portfolio Grid option – now it’s possible to open Portfolio Item pages in a popup (Example)

ADDED: new ability to customize 404 error page – just create a regular page with “error-404” slug and it will be shown instead of default 404 page

ADDED: new ability to have sticky sub menu on any page (Example)

IMPROVED: Row element:

added new “Sticky Row” option, which fix the row at the top of a page during scroll (only on screen width bigger than 900px)

added ability to apply Top Footer colors and Bottom Footer colors via “Row Color Style” option

now it’s possible to change default value of “Row Height” option for all pages

IMPROVED: Header Builder elements – added new option to hide element when the header is NOT sticky, this allows to set defferent logo image for sticky header (you need to update Header Builder to version 1.0.22)

IMPROVED: Demo Import – now all files for import are located on our server, which allows us to update them without Zephyr update, also the theme has much smaller size now

IMPROVED: Responsive Options of Row Columns – now when the column has specific width for large or medium devices, it won’t honor “Columns Stacking Width” global option

IMPROVED: Blog Options – now it’s possible to set specific sidebar for Blog Posts, Blog Home Page, Archive Pages, Search Results Page separately from regular pages

IMPROVED: Image Slider element – now it loads only first 3 images, which greatly improves page loading speed and performance when slider has dozens of images

IMPROVED: Tabs element – now all its sections are closed on small screens (when Tabs transformed to Accordion), this improves User Experience on mobiles

IMPROVED: Custom Heading element – now its font size on small screens (less than 768px) uses relevant values from Typography options

IMPROVED: WP Custom Menu element – added “Layout” and “Alignment” options for better flexibility

IMPROVED: Dropdown and Button header elements – now it’s possible to open its links in a new tab

IMPROVED: Accordion element – now its active (opened) section can be closed by a click

IMPROVED: Progress Bar element – now it’s possible to set specific value for bar height

IMPROVED: Testimonials element – added option to display specific items

IMPROVED: ActionBox element – added option to set size of its title

IMPROVED: integration with WPML 3.6:

added option to show/hide flags of languages in Dropdown header element

updated config for translating Zephyr shortcodes

fixed appearance of all language switchers

UPDATED: Revolution Slider to version 5.3.1.5 (changelog)

UPDATED: Header Builder to version 1.0.2

UPDATED: All demo data for import

UPDATED: Translation files

FIXED: bug when Theme Options couldn’t be imported manually on “Manage Options” tab

FIXED: bug when Preloader Screen shows both custom image and animated preloader

FIXED: bug when Gallery lightbox ovelapped by CodeLights Modal Popup element

FIXED: appearance of “Submit” button on password protected page

FIXED: bug with Single Image when it has custom styling

FIXED: many minor styling issues

FIXED: some minor bugs

راستی! شما با عضویت در کانال تلگرام نوین وردپرس حتی یک مطلب سایت را هم از دست نخواهید داد...

یک پیشنهاد برای شما:

2 دیدگاه

 • آخرین نسخه قالب زفایر ۴٫۰٫۲ است؟
  چرا شما این نسخه را ندارید؟
  من چند روز پیش این نسخه را خریدم ولی متاسفانه دیدم ۴٫۲ است

  پاسخ
  • آخرین نسخه موجود در تم فارست ۴٫۲ میباشد و در حال حاضر شما آخرین نسخه قالب زفایر را خریداری کرده اید.
   ۴٫۰٫۲ ورژن قبلی قالب است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *