قالب وردپرس فارسی zephyr | زفایر + سربرگ ساز ( جدید ) به نسخه ۵٫۱ آپدیت شد…

جهت خرید این قالب کلیک کنید.

لیست تغییرات و آپدیت قالب زفایر:

تغییرات نسخه ۵٫۱ و نسخه های ماقبل

Zephyr Changelog

Version 5.1 — September 13, 2018 #

 • ADDED ability to display WooCommerce products via Grid element – now it’s possible to strongly customize product lists via all existing Grid features
 • ADDED ability to optimize theme JS files – now it’s possible to disable unused components to reduce size of single JS file (as it works with CSS)
 • ADDED Portfolio Tags – now it’s possible to use built-in tags for all Portfolio Pages like in Posts
 • ADDED preview of SVG images in Media Library
 • IMPROVED Grid Layout editor:
 • IMPROVED Shop options:
 • IMPROVED Grid element:
 • IMPROVED IconBox element:
  • added ability to set “Right” icon position
  • added option to align IconBox with “Left” icon position to the center of its container
  • fixed bug when IconBox with link and “Left” icon position has an empty anchor
  • fixed bug when the icon circle without title becomes an ellipse
 • IMPROVED Row element:
 • IMPROVED Counter element:
 • IMPROVED comments form:
  • added ajax notification for incorrect values of Name, Email, Message fields
  • added checkbox dependency on “Show comments cookies opt-in checkbox” WordPress setting
 • IMPROVED customization of “404 Page Not Found” – added option to set specific page instead of default message
 • IMPROVED php template of single blog post – added “us_after_single_post_content” action for developers
 • IMPROVED Typography options – added ability to set different colors for h1 – h6 headings
 • IMPROVED Logos Showcase element – added Smooth Rotation option for carousel mode
 • IMPROVED headers customization – added unique CSS class name based on Header ID
 • IMPROVED Columns – now its links has a smooth scroll to elements with ID
 • IMPROVED popups – now page with opened popup is not scrolling
 • IMPROVED Tabs & Tour elements – added Tabs Title Font option
 • UPDATED Font Awesome icons to version 5.3.1 – added tons of new icons, see the changelog
 • UPDATED Header Builder to version 2.2.1
 • UPDATED Google Fonts list
 • UPDATED languages files
 • FIXED bug when Ultimate Addons scripts were not loaded on Page Blocks, 404 page, Search Results page
 • FIXED images size of posts with Gallery format when they are shown via Grid Layout with media preview
 • FIXED issue when vertical header on mobiles appears as horizontal on first page loading
 • FIXED issue when Product Category element stretches a single product to the full width
 • FIXED bug when Grid carousel starts autoplay on mobiles with disabled Auto Rotation
 • FIXED bug when color picker with RGBA value lose transparency after saving options
 • FIXED bug when scrolling to anchors is not working in popups on iPhone and iPad
 • FIXED issue with inability to click some elements inside wrappers of Grid Layouts
 • FIXED issue when WPBakery frontend editor breaks a page with disabled Row
 • FIXED bug when Chrome keeps playing sound in background in closed popup
 • FIXED issue when Slider Revolution scripts were not loaded on Page Blocks
 • FIXED height of the first Fullscreen Row when site header is not sticky
 • FIXED calculation of custom Aspect Ratio values in Grid Layouts
 • FIXED appearance of The Events Calendar pages
 • FIXED some minor bugs

Version 5.0 — August 1, 2018 #

 • ADDED new Grid Layouts builder – now it’s possible to create any layout of grid items instead of using only predefined Blog layouts, Portfolio styles, and Testimonials styles. Grid Layouts builder is like Header Builder, but for all items lists on your site. It’s possible to use Grid Layouts in:
  • new Grid content element
  • Theme Options > Blog > Related Posts
  • Theme Options > Blog > Blog Home Page
  • Theme Options > Blog > Archive Pages
  • Theme Options > Blog > Search Results Page
  • Portfolio sidebar widget
  • Blog sidebar widget
 • ADDED new Grid element – now it’s possible to display a list of Posts, Pages, Portfolio Pages, Testimonials and Custom Post Types with any layout and new settings:
  • option to skip a certain number of grid items from the beginning
  • ability to set custom responsive breakpoints for a certain grid
  • option to set any custom gap between grid items
  • option to change the alignment of filter bar items
  • ability to order grid items by date of update
  • option to change “Load More” button text
  • and all other settings of former Blog and Portfolio elements
 • ADDED ability to customize Title Bar via Page Builder – now you can create and edit Title Bars like Footers via new Page Blocks (former Footers).
 • ADDED new Page Title content element:
  • now it’s possible to select font and set “bold” and “uppercase” text styles
  • now it’s possible to set font size, line-height, alignment and color of title
  • now it’s possible to change <h1> html tag
 • ADDED new Breadcrumbs content element:
  • now breadcrumbs show CPTs (custom post types) taxonomies with links to archive pages
  • now it’s possible to change separator between links (icon or custom symbol)
  • now it’s possible to change “Home” label of the first link
  • now it’s possible to set font size and alignment
  • now it’s possible to hide current page label
  • now breadcrumbs use actual microdata markup
 • ADDED Font Awesome 5 icons– now it’s possible to use all 1295 icons instead of 675 of the previous version
 • ADDED icon selection option in all elements where you can set an icon – now it’s possible to choose one of 5 icon sets and see a preview of an icon while entering its name (one more example)
 • ADDED option to add more Google Fonts on Theme Options > Typography, added fonts can be set for different theme elements
 • ADDED ability to upload font files and use them in all font options
 • ADDED Smooth Scroll Duration option – it sets duration in milliseconds of page scrolling via “hash” links
 • IMPROVED WPBakery Page Builder support:
  • now it’s possible to build Row with 5 columns (also with different combinations of 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 widths)
  • now columns in a Row always have the same height, and don’t collapse when empty
  • added ability to align content of the Full Screen Row to the bottom
  • added option to set a link to the whole Column in a Row
  • now single posts, archive pages and search results page depend on “Row Height by default” option in Theme Option > Site Layout
  • now all Impreza content elements have vector icons in admin interface of Page Builder
 • IMPROVED management of Headers, Title Bars, Sidebars and Footers via new combined Pages Layout options:
  • now it’s possible to hide Headers and Footers globally for specific post type
  • now it’s possible to manage Headers, Title Bars, Sidebars, Footers globally for any public CPT (custom post type)
 • IMPROVED Dropdown element in header:
  • added ability to add unlimited custom links (instead of 9 predefined) and change their order
  • added ability to display widgets of selected Sidebar (check the header on Main Demo)
  • added ability to show icon near the title and links
  • added option to show dropdown list on hover (instead of click)
  • added option to choose Dropdown Effect
  • added option to choose Dropdown Direction
  • now if drodown content bigger than screen height, it becomes scrollable
  • now dropdown navigation is available via keyboard to improve accessibility
 • IMPROVED Related Posts options:
  • added ability to show posts of the same categories (instead of tags only)
  • added option to change the posts order (instead of “random” only)
  • added option to change “Related Posts” wording
 • IMPROVED Google Maps content element:
  • added ability to set custom image for every additional marker
  • removed “Longitude” and “Latitude” extra fields to improve user experience, now you can set coordinates into “Address” field
 • IMPROVED Social Links element (check demo examples):
 • IMPROVED Separator content element:
  • now when adding it in Page Builder, it has “Invisible” type by default, because it’s more usable
  • now when adding it in Page Builder, it doesn’t show settings window for better UX
  • now invisible separators don’t output extra HTML semantics on a frontend
  • now Icon and Title are shown together at the same time (check the example)
  • now Font Size option is applied for Icon too
  • added option to set link for Title
  • added option to align Title and Icon
 • IMPROVED Header Builder:
  • added ability to set padding and border to all header elements, separately for Default, Tablets, Mobiles states
  • added “Extra class name” option to all header elements, which allows to customize them via CSS
  • added option to apply Bold, Uppercase, Italic styles in Menu and Text elements
  • added option to change an icon in Search element
  • now in Text element all HTML tags except <br> are not rendered on the frontend
  • now it’s possible to add several Search, Cart, Social Links elements (and duplicate them too)
  • now it’s possible to select websafe font combination or uploaded font in all elements
 • IMPROVED color pickers:
  • now it’s possible to save any color into the palette, which allows applying saved colors in all other color pickers, including elements of Page Builder and WordPress visual redactor
  • now it’s possible to enter color in RGB or RGBA formats, try paste 244,35,122 or 23,155,2,0.5 in color picker
  • now it’s possible to enter “transparent” and “inherit” values, which can be useful in some cases
 • IMPROVED Contact Form element:
 • IMPROVED Login widget:
  • now user input errors are showing below fields without page reload
  • added preloader on frontend to improve user experience
 • IMPROVED support for keyboard accessibility:
  • now it’s possible to navigate a menu, search and cart elements in a header via TAB key
  • now it’s possible to navigate filter items, “load more” button, accordion sections via TAB key
  • added “Highlight theme elements on focus” option, which helps to indicate clickable elements without a mouse
 • IMPROVED Custom HTML field in Theme Options – now it is divided into 2 fields: Code before </head> and Code before </body>, so it’s possible to add custom scripts into website <head> section
 • IMPROVED image sizes management – now hidden built-in WordPress size “medium_large” is removed. After update you’ll have a “768 x 0” size in Theme Options > Advanced > Custom Image Sizes
 • IMPROVED WP Gallery, Image Gallery, Image Slider, Single Image elements – now if an image has a caption, it’s shown instead of “alt” attribute. When “alt” is empty, an image will show its title
 • IMPROVED frontend & backend HTML semantic – now most of theme elements and options filter user input values, to avoid cases when unclosed HTML tags may break page layout
 • IMPROVED support of CPTs (custom post types) – now every CPT page is shown as Page by default, but you can change its appearance as Post on Theme Options > Blog > Posts
 • IMPROVED Testimonials module – added Author Company field, when edit a Testimonial. You can show it in any Grid Layout via Custom Field element
 • IMPROVED comments form – enabled default WordPress checkbox “Save my name and email in this browser for the next time I comment”
 • IMPROVED Tabs and Tour elements – added option to select HTML tag of section titles, which are shown in the Accordion mode
 • IMPROVED Blog and Portfolio widgets – now they don’t show a post (or a page), when you are on that post (or that page)
 • IMPROVED WPML support – added an ability to translate Pricing Table, Logos Showcase, Social Links elements
 • IMPROVED color management – added separate option to set toolbar color in Chrome for Android
 • IMPROVED Typography options – added options to set Line Height for headings (h1-h6)
 • IMPROVED Logos Showcase element – added option to select images size
 • UPDATED Font Awesome icons to version 5.2.0 – added new icons, see the changelog
 • UPDATED Header Builder to version 2.2
 • UPDATED Google Fonts list
 • UPDATED languages files
 • FIXED bug when 404 page and Maintenance page didn’t show WPML translation on multilingual site
 • FIXED issue when “Fade” animation of elements appearance was not disabled on small screens
 • FIXED issue when columns are stacking into the one, when Responsive Layout is disabled
 • FIXED issue when Headers, Footers, Testimonials are shown in generated XML sitemap
 • FIXED bug when it’s not possible to save unchecked checboxes in Header page options
 • FIXED bug when private Portfolio Pages are not showing in lists for authorized users
 • FIXED lack of “screen-reader-text” CSS styles for WordPress related elements
 • FIXED Open Graph meta tags – “name” attribute changed to the “property”
 • FIXED bug when NextGEN gallery plugin can’t work with Zephyr theme
 • FIXED bug when Text header element don’t shrink on small screens
 • FIXED appearance of buttons in WooCommerce widgets
 • FIXED some HTML validation errors
 • FIXED some minor bugs

Version 4.10.2 — January 3, 2018 #

 • FIXED security issue, which can be potentially used by logged-in users in admin pages

Version 4.10.1 — December 22, 2017 #

 • FIXED issue when theme update may cause server breakdown, when it has not enough resources

Version 4.10 — November 30, 2017 #

 • ADDED new Mobile Menu layouts and options:
 • ADDED option to set Revolution Slider as Row background
 • IMPROVED Social Links element:
  • added ability to add several custom links in content element
  • added ability to change an order of links in content element
  • added WhatsApp predefined icon
 • IMPROVED Image Sizes:
  • now 2 older sizes predefined by the theme (600×600 and 350×350) moved to “Custom Image Sizes” option in Theme Options > Advanced, so you can change or delete them for better convenience
  • added ability to select custom image size, when adding an image or gallery via “Add Media” button
 • IMPROVED Theme Options and Header Builder interfaces:
  • added ability to save chages via Ctrl+S (Command+S on Mac)
  • now color pickers have white text on dark backgrounds for better readability
  • fixed several responsive issues
 • IMPROVED Person content element – added option to set image size of photo instead of predefined 350×350 size
 • IMPROVED Search header element – added options to set icon size separately on desktops, tablets and mobiles
 • IMPROVED Gallery widget (arrived in WordPress 4.9) – now it looks and works as theme Gallery element
 • UPDATED Header Builder to version 2.0.6
 • UPDATED elements placeholder image
 • UPDATED languages files
 • FIXED issue when Search Results page shows default header instead of header set in “Archive, Search Results Pages” option
 • FIXED visibility of portfolio pages without catergory, when portfolio pages use permalink “portfolio/%us_portfolio_category%/”
 • FIXED bug when page with carousel items (Blog, Portfolio, Logos Showcase) is not scrollable on mobiles
 • FIXED conflict with some plugins, when “Open Graph meta tags” option is enabled
 • FIXED appearance of “zoom” icon on WooCommerce product gallery on mobiles
 • FIXED appearance of custom image in IconBox when it exceeds available width
 • FIXED some minor bugs

Version 4.9 — October 30, 2017 #

 • ADDED option which allows disable “schema.org” markup for all theme elements, this is useful when you’re using your own structured data markup
 • IMPROVED WooCommerce shop elements:
  • appearance of product gallery on mobiles – now it hovers the whole screen width
  • appearance of variations on product pages for better usability
  • appearance of “Filter Products by Attribute” widget
  • now disabled buttons are not hoverable and not clickable
 • IMPROVED Open Graph meta tags:
  • now when you’re sharing any post or page, its image has a “large” size (1024px by default) for better quality. Also when your page doesn’t have Featured Image, it will be used the first image of page content
  • turned back option which allows to disable predefined Open Graph meta tags, this is useful when you’re using your own meta tags
 • IMPROVED Logos Showcase element – added Responsive Options tab, which allows to control:
  • the quantity of logos in relative to the screen width both for Carousel and Grid types
  • Auto Rotation in relative to the screen width for Carousel type
 • IMPROVED titles of Category and Author pages – e.g. “Category: Design” renamed into “Design”, “Author: Alexander Black” renamed to “Posts by Alexander Black”, this improves user experience
 • IMPROVED Typography and Buttons options – now Letter Spacing is based on “em” units instead of “px” to make headings and buttons labels more consistent for all sizes
 • IMPROVED Portfolio and Testimonial modules capacities – now portfolio pages, testimonials and their categories are able to edit for “Editor” user role by default
 • IMPROVED Portfolio categories – now its’ possible to change their order in filter bar via specific plugins (like Category Order and Taxonomy Terms Order)
 • IMPROVED Cart element – now its products quantity is shown in a circle to avoid jumping of header elements on page load, when cart is not empty
 • IMPROVED Blog element – added “Ignore sticky posts” option, which allows not display sticky posts in Blog content element or widget
 • IMPROVED highlight color of tap gestures on touch screens – now it uses “Primary Color” value with 20% transparency
 • UPDATED name of Visual Composer – now it’s called WPBakery Page Builder
 • UPDATED Google fonts list for Typography
 • UPDATED translation files
 • FIXED bug when generated CSS file doesn’t load after changing website domain (e.g. migration from dev server to production)
 • FIXED rare issue when a theme update generates an error “Warning: Invalid argument supplied for foreach…”
 • FIXED inconsistency of “Effects Disabling Width” and “Columns Stacking Width” values and descriptions
 • FIXED usability issue when Portfolio element shows the current Portfolio page in the grid
 • FIXED appearance issues of shop elements after updating to WooCommerce version 3.2
 • FIXED bug when Revolution Slider has a very small width in Accordion or Tabs section
 • FIXED bug when Carousel autoplay doesn’t work after hover a mouse cursor
 • FIXED visual bug when Tour element blinks after page loading
 • FIXED issue when a Tag page doesn’t show its description
 • FIXED some minor bugs

Version 4.8 — October 4, 2017 #

 • ADDED new ability to add custom content to a menu dropdown – now it’s possible to add sidebars as menu items. Create a sidebar, populate it with widgets and add it into any menu dropdown
 • ADDED built-in ability to upload SVG files and use them in theme elements
 • ADDED full RTL support of WooCommerce pages
 • IMPROVED generated CSS styles of site headers – now pages don’t include styles which are not used of the current header, this reduces all site pages size
 • IMPROVED common CSS styles – added “Optimize CSS size” option, which generates all theme CSS styles into a single file
 • IMPROVED portfolio breadcrumbs – added option which allows to set any page as intermediate breadcrumb
 • IMPROVED theme update notification – now it also appears when Impreza is not activated
 • IMPROVED support of Visual Composer – updated elements icons for backend editor
 • UPDATED brand color of YouTube in social links
 • UPDATED Header Builder to version 2.0.4
 • UPDATED Translation files
 • FIXED bug when header elements are not shown in header area, if it disabled on default state, but enabled on tablets and mobiles states
 • FIXED bug when some content rows overlap others on small screens, if “Disable extra features of Visual Composer” option is turned off
 • FIXED issue when some options of Visual Composer > Role manager were reset when Templatera plugin is active
 • FIXED bug when styles and scripts of Ultimate Addons are not loaded for elements in site footer
 • FIXED password form on password protected posts for better support of 3rd-party plugins
 • FIXED accessibility issues with social links, contact form and comments form
 • FIXED WPML translation issues with headers and menu dropdowns
 • FIXED issue when website page title is not overwritable by plugins
 • FIXED appearance issues with RTL languages
 • FIXED some minor bugs

Version 4.7 — August 17, 2017 #

 • ADDED new Blog widget – now it’s possible to display posts in sidebar and footer:
  • with preview images
  • with date, comments, tags, categories, author
  • of specific categories only
  • in any order
 • IMPROVED Header Options – now it’s possible to set different headers for Shop page and for Products pages separately (when WooCommerce is enabled)
 • IMPROVED Blog and Portfolio responsive behavior – now their columns quantity is changed only when it less then current columns quantity
 • IMPROVED loading of Google Fonts – now several fonts merged into a single request for better pages speed loading
 • IMPROVED Addons admin page – now it separates premium and free plugins for better understanding
 • IMPROVED Footers admin page – added “Used in” column and ability to duplicate footers
 • IMPROVED names and descriptions of the most theme options for better understanding
 • IMPROVED Image Gallery element – added option to disable popup opening on click
 • UPDATED Header Builder to version 2.0.3
 • UPDATED Translation files
 • FIXED issue when site header is not shown after Header Builder update to version 2.0 on servers with PHP 5.3
 • FIXED issue when posts with Modern & Trendy layouts don’t pass their featured images to Facebook
 • FIXED issue in a header when hidden elements are visible on tablets or mobiles during page loading
 • FIXED issue when Demo Import is not working with active “WordPress Importer” plugin
 • FIXED issue when Sticky Row and Page Scroller don’t work on pages without header
 • FIXED broken columns in Safari when original styles of Visual Composer are loaded
 • FIXED issue when Demo Import doesn’t import menus on servers with PHP 7
 • FIXED work of “Default (from Theme Options)” Sidebar value in Page Options
 • FIXED styling issues of Gravity Forms when “Output CSS” option is disabled
 • FIXED bug when Header for Archive pages is also applies for regular pages
 • FIXED issue when Demo Import doesn’t import menus dropdown settings
 • FIXED bug when vertical header doesn’t show menu dropdowns on iPad
 • FIXED bug when mobile menu is not closed after click on menu item
 • FIXED not scrollable content in Portfolio Popup on iPhone and iPad
 • FIXED bug when Page Scroller element blocks scrolling in a popup
 • FIXED “Email” link opening in a new tab in Social Links VC element
 • FIXED issue when Custom CSS field doesn’t apply “calc()” values
 • FIXED bug when Image Slider shows image alt instead of title
 • FIXED conflict of Templatera and Header Builder plugins
 • FIXED issue when vertical header overlaps a sticky row
 • FIXED header menu appearance with RTL languages
 • FIXED some minor bugs

با عضویت در کانال تلگرام نوین وردپرس از آخرین جشنواره ها و تخفیف ها باخبر شوید.

عضویت در کانال تلگرام
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

مطالب مرتبط با این نوشته

افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۴ آپدیت شد…

افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro به نسخه ۷٫۴ آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه ایجاد و پنل کاربری حرفه ای | MemberShip Pro :  

18 دیدگاه

 • اقای فکرت با سلام
  شرکت ما این قالب رو سال ۹۵ برای سایت خریده و چون اطلاعی نداشته از اینکه باید ابدیت یشه این قالب ورژن ۲٫۱ مونده رو سایت هست و اکانتشون هم گم کردن و این اکانتیه که من تازه ساختم چون محصولی با این اکامت نخریدم تیکت نمیتونم بزنم و تلفن هارو هم جواب نمیدین در ننظیمات قالب کاملا مشهوده که قالب از شما خریداری شده ایمیلتون درج شده که نصاویرش هست و میتونم براتون ارسال کنم الان ما باید چیکار کنیم میخوایم پوسته رو ابدیت کنیم

  پاسخ
  • نویسنده ·

   سلام
   ابتدا خرید شما باید اثبات شود. شما با همان ایمیلی که خرید کرده اید، بازیابی رمز بزنید و وارد پنل کاربری خود در نوین وردپرس شوید. سپس می توانید آپدیت محصول خود را دریافت نمایید.

 • سلام ممنون از سایت خوبتون
  در زفایر مثلا وقتی یک کلمه رو سرچ میکنیم یک صفحه جدید باز میشه که قسمتی از متن یا موضوع رو داره و برای مشاهده بقیه مطلب باید دکمه “ادامه مطلب” رو بزنیم. چطوری میشه متن این دکمه رو تغییر داد

  پاسخ
  • با سلام
   شما خریدار این محصول نیستید!
   پشتیبانی ویژه خریداران است ، لطفا با ایمیلی که خرید را انجام داده اید درخواست پیشتیبانی ارسال کنید تا همکاران بررسی و راهنمایی کنند.

   با تشکر

 • دوست عزیز من مشکلی ندارم فقط گفتم کاش فایلهای اپدیت قالب رو میزارید کامل بزارید و پلاگینهاو … مربوط به اون تم رو هم داخلش قرار بدید
  مثل قبل که میزاشتید
  من چندتا قالب از شما خریدم نمیشه که برای اپدیت هرکدوم تیکت بزنم تا پلاگینهاشو بهم بدید که !
  من بیش از یک ساله مشتری شما هستم و ازتون تاحالا کلی خرید کردم برید توی پنلم میبینید
  یعنی حق ندارم از نقصی که وجود داره گله کنم ؟
  چرا اسرار دارید که بگید پلاگینها داخل فایل اپدیت هست ؟
  همین الان فایل خام قالب زیفایر رو بازکنید ببینید توش نیست پلاگینها

  پاسخ
  • انتقاد حق شماست و ما از این موضوع به هیچ درج انتقاد های مشتریانی مانند شما مشکلی نداریم و خوشحال هم میشویم زیرا چنین مواردی در پیشرفت یک برند کاملا ضروری است.
   اما اگر مشتریان قدیمی ما هستید برای آپدیت قالب باید فایل آپدیت که به همراه آخرین نسخه های افزونه و راهنمای آپدیت ارائه شده است را دریافت کنید نه فایل خام قالب! فایل خام قالب برای نصب مجدد قالب است.

 • عزیز من تازه کار نیستم
  فایل آپدیت همین زیفایر رو خودتون دانلود کنید خواهید دید که پلاگینی داخلش نیست
  آپدیت قبلیشم خالی بود

  پاسخ
 • سلام
  چرا جدیدا اینطوری آپدیتهارو میدین ؟
  فایلهای افزونه ها داخلش نیست باید بریم از ورژنهای قبلی یا از داخل دمو افزونه هارو نصب کنیم 🙁
  وقتی میگید مثلا قالب زفایر با چند افزونه پریمیوم فروخته میشه پس چرا وقتی آپدیت میشه افزونه هاشو کنارش نمیزارید یا توی فایل خام نصبی نیست ؟
  فایل دمو رو که دانلود میکنیم ورژنش قدیمیه …
  پلاگینها به موقع و همزمان با قالب به روز رسانی نمیشن یا اگرم میشن در اختیار ما قرار نمیگیرن
  پک افزونه های یوآست سئو رو خریدم ازتون و باید برای اینکه آپدیتهارو دریافت کنم صبر کنم تا همش آپدیت بشه که فایل کلیشو بزارید
  یک مورد به اجبار از مارکت دیگه ای خرید کردم و باید بگم خداوکیلی خیلی ازشون راضیم و خیلی همه چیز مرتب و سرجاشه …
  من خیلی از نوین وردپرس راضی بودم و قالب و افزونه هامو از شما خرید می کردم ولی انگار باید به فکر مارکت دیگه ای باشم
  واقعا متاسفم که کمپانی های ایرانی وقتی تعداد مشتریاشون از یه حدی عبور میکنه به این وضع میوفتن

  پاسخ
  • با سلام و عرض ادب
   اگر فایل آپدیت قالب را دانلود کرده و اکسترکت کنید خواهید دید که همه فایل های مورد نیاز داخل پک موجود میباشد. اگر پوشه Plugins را مشاهده کنید آپدیت همه افزونه های پرمیوم نیز داخل این پک موجود میباشد.
   در مورد افزونه های سئو نیز نیازی به منتظر بودن نیست هر کدام از افزونه ها را که نیاز داشتید تیکت ارسال کنید تا برای شما ارسال شود.
   با تشکر

 • آخرین نسخه قالب زفایر ۴٫۰٫۲ است؟
  چرا شما این نسخه را ندارید؟
  من چند روز پیش این نسخه را خریدم ولی متاسفانه دیدم ۴٫۲ است

  پاسخ
  • آخرین نسخه موجود در تم فارست ۴٫۲ میباشد و در حال حاضر شما آخرین نسخه قالب زفایر را خریداری کرده اید.
   ۴٫۰٫۲ ورژن قبلی قالب است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است.

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *

کد امنیتی زیر را وارد کنید: *